Vi har brug for biomassen i den grønne omstilling

Dansk Skovforening har sammen med Partnerskabet for Ansvarlig Træbiomasse og Dansk Fjernvarme skrevet et indlæg til Altinget som respons på endnu et unuanceret debatoplæg fra de grønne NGO'er.

Artikel bragt på Altinget den 5. maj 2021:

Aktører: Grønne stemmer glemmer ubekvemme sandheder om biomasse

En række grønne aktører udtrykker igen i Altinget bekymring over brug af bæredygtig træbiomasse til energi i omstillingen mod et fossilfrit Europa. Særligt bekymrede er de for at andre lande skal kopiere Danmarks succesfulde udfasning af kul på kraftvarmeværkerne. 

Der er dog et par “ubekvemme” sandheder, som overses i indlægget.

Når det i Danmark er fornuftigt at udfase kul ved at erstatte en del af energiforsyningen med bæredygtig træbiomasse, skyldes det i høj grad vores fjernvarmesystem.

Kan næppe kopieres

Det adskiller sig fra de fleste andre europæiske lande ved samproduktion mellem el og varme. Vi er i Danmark historisk kendte for at være energieffektive blandt andet på grund af vores kraftvarmeproduktion, hvor netop el og varme har været produceret samtidig.

Dette har kun kunnet lade sig gøre, fordi vi i Danmark har et yderst veletableret fjernvarmesystem, hvilket er ret unikt. Derfor er sandsynligheden for at modellen bliver kopieret af andre EU lande meget begrænset – ikke mindst fordi deres nytteværdi af biomassen ville være langt mindre, da de mangler fjernvarmedelen. 

Det er derfor en misforstået formodning, at biomasseforbruget i EU vil stige, som det bliver fremført af kritikerne. Faktisk forventes biomasseforbruget i energiforsyningen i Danmark at have nået sit højdepunkt og vil falde, efterhånden som vind, sol og varmepumper overtager mere og mere af energiforsyningen.

En analyse fra Ea Energianalyse viser, at biomasseforbruget i Danmark forventes at være faldet med 70 procent allerede i 2040. 

Giver klimagevinst

En aktiv bæredygtig skovdrift er et af det mest omkostningseffektive klimavirkemidler. Særligt når træ af høj kvalitet anvendes i byggeriet, hvor det kan fortrænge eksempelvis stål og beton, der belaster klimaet. Der ligger allerede en plan for fremtidens bæredygtige byggeri, der vil betyde stigende efterspørgsel på træ.

Men hvis der skal bruges mere træ til byggeriet, vil der også komme flere rester fra produktionen. Det er nemlig ikke muligt at producere og anvende træ til byggeri uden at få et restprodukt. Kun de færreste ønsker sig en bjælkehytte eller spisestuestol bygget af runde træer med bark.

Når træ skal skæres op til firkantede brædder, bliver godt halvdelen af en træstamme til produkter, der kan anvendes til møbler og byggematerialer. Den resterende del, der skæres fra i transformationen fra rund til firkantet har på nuværende tidspunkt ofte ikke andre anvendelsesmuligheder end til energi.

Ligeledes vil der fra træerne spirer til de vokser sig store være et behov for udtyndinger og pleje af skoven. Det giver en række produkter i form at tyndingstræ, hvoraf en del for nuværende heller ikke har anden anvendelse end til energi. Begge dele er derfor restprodukter fra produktionen af træ til byggeri og andre mere varige produkter.

Efterlades restprodukterne i skoven vil de hurtigt forgå og slippe det bundne kulstof ud i atmosfæren igen. Et faktatjek fra Preferred by Nature viser, at langt hovedparten af træflisproduktion fra danske skove, er resttræ fra skovpleje og andre skovningsprojekter. 

Der er ingen indikationer på, at der fra danske skove anvendes træ til biomasse, som kunne være anvendt som bygningstræ eller lignende, som indlægsskriverne peger på. Det giver sig selv, for biomasse til energi er langt dårligere betalt end træ, der går til tømmerproduktion, så det er i ingens interesse af lave gavntræ til flis.

Må kun anvende klimavenlig biomasse

Der er sørget for at tage særlige hensyn til biodiversiteten gennem skærpede danske krav til bæredygtighed af biomassen. Danmark har brug for at producere mere vand-, vind- og solenergi, men der er også brug for termisk energi til at supplere forsyningen, specielt i den koldeste tid.

Bæredygtig biomasse er en fornybar ressource, der kan lagres og anvendes efter behov, hvorfor den passer perfekt i det danske energisystem. Bæredygtig biomasse har været afgørende for, at vi kunne erstatte kul på vores kraftvarmeværker. Uden biomasse havde vi ikke kunnet afskrive kul så hurtigt, som vi har gjort.

Forsvinder muligheden for at anvende restprodukterne, vil der blive plantet færre træer per arealenhed og skoven vil blive plejet mindre, hvilket mindsker opsamlingen af CO2 og derved forringer skovenes klimaeffekt. Det vil samtidig betyde mindre dansk produceret træ til byggeriet.

Der er derfor brug for yderligere forskning og produktudvikling, så vi kan anvende træbiomassen optimalt i den cirkulære økonomi. Det er i dag ikke muligt at anvende det meget uensartede produkt skovflis til andet end energiformål.

På sigt bør vi finde muligheder for at anvende den bæredygtige træbiomasse til andre produkter, før vi til sidst anvender den i vores energiforsyning. Indtil da er fortrængning af fossile brændsler i energiforsyningen den klogeste anvendelse og den bekvemme sandhed.

Debatindlæggets forfattere:

  • Jan Søndergaard, direktør, Dansk Skovforening.
  • Maria Dahl Hedegaard, Konsulent, Dansk Fjernvarme.
  • Steen Riber, divisionsdirektør, HedeDanmark.
  • Michael Sheedy Gehlert, skovrider, Skovdyrkerne.
  • Claus Danefeldt Clemmensen, chefkonsulent, Danske Maskinstationer & Entreprenører.
  • Peter Kofod Kristensen, senior manager, Ørsted.

NGOerne havde sendt deres indlæg som åbent brev til Mette Frederiksen og Dan Jørgensen, hvorfor vi selvfølgelig også har sendt vores respons til de nævnte ministre.

Når træ skal skæres op til firkantede brædder, bliver godt halvdelen af en træstamme til produkter. Den resterende del anvendes ofte til energi.