Vildtforvaltningsrådets anbefalinger om ulv i Danmark

Der er ulv i Danmark, og den er fredet med EU's habitatdirektiv. Vildtforvaltningsrådet anbefaler en forvaltningsplan, en erstatningsordning og en oplysningskampagne. Skovforeningen er enig.

På opfordring fra miljøministeren drøftede Vildtforvaltningsrådet 22. marts en række forhold om ulv i Danmark. Rådet skriver:

Rådet konstaterer, at der er kommet ulv til Danmark, og at det vil have indflydelse på naturen og give store udfordringer.

Rådet er enig om at anbefale en forvaltningsplan, som kan sikre, at man kan håndtere de konkrete biologiske, samfundsmæssige og økonomiske udfordringer.

Rådet tager udgangspunkt i, at ulven er omfattet af EU’s habitatdirektiv, og at Danmark har internationale forpligtelser over for ulve.

Der er enighed i Rådet om, at forvaltningsplanen bør have klare mål og være dynamisk, så den kan justeres efter den kommende udvikling, også når den bliver uventet.

Rådet ønsker nedsat en arbejdsgruppe, der kan trække på en bred vifte af forskere og interessenter i forbindelse med udarbejdelse og opfølgning på planen. Arbejdsgruppen skal aflevere forslag til forvaltningsplan til Rådet på det kommende møde i september med henblik på, at Rådet derefter kan aflevere forslag til forvaltningsplan til ministeren.

Et enigt råd anbefaler, at ministeren i forvaltningsplanen etablerer ordninger, der både skal forebygge skader og yde erstatning for direkte og indirekte skader i forbindelse med ulveangreb – i lighed med ordninger i nabolandene. I øvrigt anbefaler rådet, at der omgående etableres en erstatningsordning, indtil forvaltningsplanen er vedtaget.

Rådet anbefaler desuden, at ministeren iværksætter en oplysningskampagne om ulven som en del af forvaltningsplanen.

Dansk Skovforening støtter anbefalingerne

Skovforeningens formand Niels Reventlow repræsenterede Skovforeningen på mødet.

Han fremførte at der efter den indledende eufori over ulven kommer en hverdag med konkrete problemer. Erfaringerne fra de andre nordiske lande, med meget større naturarealer, viser at ulven med sin store mobilitet i et lille tætbefolket land vil påvirke naturen, vildtet og jagten dramatisk med mange negative konsekvenser for skov- og naturejerne.

Internationale forpligtelser slår imidlertid fast at ulvene ikke må fjernes igen. Derfor er det tvingende nødvendigt at der snarest findes modeller for hvordan samfundet vil forvalte og imødegå de mange negative konsekvenser for lodsejerne og dele af befolkningen i de berørte områder.

Derfor støtter Skovforeningen at miljøministeren snarest udarbejder en forvaltningsplan for ulv hvor de biologiske, samfundsmæssige og økonomiske problemer behandles grundigt. Skov- og naturejerne skal kunne håndtere de negative konsekvenser, både de forudsete og de uventede, af ulvens tilstedeværelse i Danmark.