Ny PEFC-standard trådt i kraft

Fra 1. oktober gælder en ny standard for danske PEFC-certificerede skove. I standarden er der bl.a. fokus på miljø, biodiversitet og klima i forsøget på at gøre standarden så relevant som muligt i forhold til de store dagsordener, der tegner sig for de danske skove i dag.

Efterspørgslen på bæredygtigt, danskproduceret certificeret træ er stigende, især på grund af de forsyningsproblemer, der stammer fra krigen i Ukraine og udlæg af urørt skov på statslige arealer herhjemme.

En af de standarder, de danske skove kan certificeres efter, er PEFC, som er verdens største skovcertificeringssystem for bæredygtigt skovbrug. PEFC har en dansk gren, PEFC Danmark, som har eksisteret i 20 år, og Dansk Skovforening har deltaget aktivt i udviklingen af den danske PEFC-ordning.

Og PEFC Danmark har netop meldt ud, at en revideret PEFC-skovstandard er blevet vedtaget efter at have gennemgået en længerevarende godkendelsesproces og bestået tredje obligatoriske revision.

Den nye PEFC-skovstandard er trådt i kraft den 1. oktober 2022, og den implementeres over et år. Det betyder, at eksisterende PEFC-certificerede ejendomme har ét år til at implementere ændringerne, mens ny skovejere, der ønsker, at deres skovdrift skal PEFC-certificeres, kan anvende den nye standard nu.

Fokus på klima, miljø og biodiversitet

Med revideringen ønsker PEFC Danmark, at certificeringsordningen kan imødekomme de aktuelle dagsordener, der er omkring de danske skoves bæredygtighed, hvor især miljø, klima og biodiversitet i stadig større grad har spillet en rolle de senere år.

Standardens 5 hovedpunkter

Skovdyrkning
Kriterier for bl.a. foryngelsesformer, træartsvalg og andre aspekter tæt knyttet til forvaltningen af skovens træproduktion.

Klima
Kriterier for skovens modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer, herunder at opretholde eller øge lageret af kulstof og levere klimavenlige træprodukter nu og i fremtiden.

Miljø- og biodiversitet
Kriterier for bevarelse og udvikling af skovens biodiversitet, naturværdier, miljøbeskyttelse, vildtforvaltning samt landskabelige og kulturhistoriske værdier.

Sociale hensyn
Kriterier vedrørende friluftsliv, dialog med lokalsamfundet samt ansattes rettigheder og uddannelse.

Planlægning
Krav til formulering af driftsmål samt registrering og dokumentation af driften.

Den nye PEFC-skovstandard er opdelt i fem hovedafsnit: skovdyrkning, klima, miljø- og biodiversitet, sociale hensyn og planlægning. Hvert afsnit indeholder detaljerede krav, som skal efterleves i de PEFC-certificerede skove, men der er tilstræbt metodefrihed i skovdriften, så standarden kan fungere hensigtsmæssigt med udgangspunkt i de lokale forudsætninger i skovene.

Omkring skovdyrkning indeholder standarden bl.a. kriterier for aspekter tæt knyttet til forvaltningen af skovens træproduktion, fx foryngelsesformer og træartsvalg, hvor skovens andel af hjemmehørende træarter skal udgøre min. hhv. 20 og 55 procent på magre og gode jorde. Der er desuden krav om planlægning og formulering af driftsmål samt registrering og dokumentation af driften.

Standarden indeholder også kriterier for skovens modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer, herunder at opretholde eller øge lageret af kulstof og være i stand til at levere klimavenlige træprodukter både nu og i fremtiden.

Omkring skovens biodiversitet er der krav om bevarelse og udvikling af biodiversiteten, naturværdier, miljøbeskyttelse, vildtforvaltning samt landskabelige og kulturhistoriske værdier. Blandt de nye kriterier er, at der som minimum skal udlægges 10 procent af skovejendommens samlede certificerede areal til biodiversitetsarealer, herunder urørt skov.

Endelig sætter standarden også krav vedrørende friluftsliv, så der I PEFC-certificerede skove sikres gode muligheder for friluftsliv og naturoplevelser. Her er dialog med lokalsamfundet og imødekommenhed over for lokale tiltag i skoven samt kortlægning af skovens veje, stier og anlæg, så skoven bliver mere tilgængelig, i fokus.

Udviklet med skovfolk

To forskellige certificeringer

PEFC Danmark udbyder to typer træcertificering: Den nyreviderede skovcertificering til skovejere og sporbarhedscertificeringen til andre virksomheder, der ønsker en uafhængig verifikation af, at deres skovbaserede produkter er forarbejdet bæredygtigt i alle led i træets værdikæde.

Revisionen af PEFC-skovstandarden har taget udgangspunkt i den hidtil gældende standard og i de erfaringer, som er opnået ved at bruge den i praksis.

Desuden er standarden udarbejdet i tæt dialog med skovens aktører og interessenter i forsøget på at gøre krav og retningslinjer så virkelighedsnære som muligt.

”Vi sætter stor pris på, at så mange forskellige organisationer har udvist interesse for den nye skovstandard. Ved at inddrage en bred vifte af skovens interessenter får vi nemlig glæde af alles viden og erfaring, så den nye skovstandard bliver så relevant og virkelighedsnær som muligt,” siger Peter Bæk, som generalsekretær for PEFC Danmark.