Nye fynske skove beskytter grundvandet

Gennem jordfordeling med 11 private lodsejere er det i maj lykkedes Naturstyrelsen at få fat i yderligere 92 ha til skovrejsning ved Svendborg på Fyn. Dermed har styrelsen i alt 114 ha jord på hånden, som skal blive til to bynære, grundvandsbeskyttende skove.

Foto: Pixabay

For fire år siden begyndte et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Svendborg Vand og Affald og Svendborg Kommune om at beskytte nye og kommende vandindvindingsboringer til Skovmølleværket ved at etablere skov.

På den baggrund blev der i 2021 sat gang i en jordfordeling, som skulle sikre jorden til at etablere skoven og samtidig sikre en bedre arrondering af landbrugsejendomme i området.

Og i maj 2023 er jordfordelingen endelig afsluttet med det resultat, at Naturstyrelsen har overtaget i alt 114 ha jord til skovrejsningen – 22 ha i første omgang og 92 ha i anden – som skal blive til to sammenhængende skovområder.

I det nordlige projektområde vil styrelsen etablere en skov på 33 ha i tilknytning til det område, hvor Svendborg Vand og Affald arbejder på at etablere nye indvindingsboringer. I det sydlige projektområde etableres en skov på 81 ha.

Landbrugsstyrelsens Jordfordelingskontor har stået for Jordfordelingen, der er gennemført som en såkaldt multifunktionel jordfordeling (MUFJO). Formålet med de multifunktionelle jordfordelinger er at fremme en række nationale forpligtigelser i forhold til EU, fx at sikre rent drikkevand, reducere drivhusgasser og fremme nationale interesser som skovrejsning og arrondering af landbrugsjord. 

Skovrejsningen ved Svendborg er multifunktionel, fordi den ud over at bidrage med grundvandsbeskyttelse, arrondering og friluftsliv også vil bidrage med binding af CO2, reducere udvaskning af næringsstoffer til vandmiljø og natur og på sigt skabe mere biodiversitet.

I alt 11 private lodsejere har deltaget i jordfordelingen, og der er samlet byttet 436 ha jord, fortæller Planlægger Kai Henriksen, Landbrugsstyrelsen.

Efter sommerferien går Naturstyrelsen i gang med forundersøgelser i området. Herefter skal der udarbejdes konkrete planer for de enkelte skove.

I forbindelse med planlægningen vil borgere og naboer bliver inviteret til at komme med forslag til planerne. Derefter skal der indhentes myndighedstilladelser, og anlægsopgaverne skal udbydes.

Der vil derfor gå nogle år, inden de første træer bliver plantet. Planen er, at skovene vil blive anlagt i perioden 2026-2029.