Skovkredsmøde i Sydlige Jyllands Skovkreds hos Jyndevadgård Plantage APS

Dansk Skovforening inviterer i samarbejde med Jyndevadgård Plantage APS til ekskursion og skovkredsmøde tirsdag den 10. juni 2024.

Klimadagsordnen og realiseringen af EU’s Green Deal fylder forsat i skovbruget.

Svarer-udvalget, formelt ”Ekspertgruppen for en Grøn skattereform”, er barslet med et forslag til en CO2-skat, der skal nedbringe udledningen fra dansk landbrug. Udvalget foreslår, at provenuet fra CO2-skatten blandt andet skal finansiere en national skovrejsningsordning. Svarer-udvalgets rapport indgår i de igangværende trepartsforhandlinger, der vil danne fundament for regeringens bebudede skovplan, der skal anvise hvordan, der kan rejses 250.000 ha ny skov.

EU’s forordning mod global skovrydning og skovforringelse (EUDR) trådte i kraft den 30. juni 2023. Produktionen af soja, palmeolie, kaffe, kakao, naturgummi, kvæg og træ skal foregå uden at rydde eller forringe skov. Europæisk skovbrug er omfattet af forordning. I dansk kontekst er det særlig fortolkningen / forståelsen af forordningsbegrebet ”skovforringelse”, der er interessant.

Partnerskab for Dansk Skovbrug lancere en kampagne for dansk skovbrug, under titlen ”TakketVæreSkoven”. Kampagnen skal øge bevidstheden om, at vi har brug for skovbrug og træproduktion, hvis vi skal håndtere klimaudfordringen og omstillingen til et biobaseret samfund.

Anders Frandsen, direktør i Dansk Skovforening, vil fortælle om Dansk Skovforenings input til trepartsforhandlingerne, orienterer om Skovforeningens arbejde med at få en brugbar definition af skovforringelse, der sikre skovbrugets handlefrihed samt om lancering af skovkampagnen ”TakketVæreSkoven”.

Dagsorden:

Kl. 13.30 Velkommen til Skovkredsmødet v. ejer Jesper Fink og skovkredsformand Mogens Lunde. Herefter ekskursion i Jyndevadgård plantage. Jesper Flink fortæller om plantagens historie og viser rundt særligt med fokus på udviklingen i gentilplantningen efter orkanen den 3. december 1999. Efter ekskursionen er der møde med kaffe og kage i jagtladen.

Kl. 14.30 Valg af skovkredsformand. Skovkredsformanden findes ved afstemning på mødet. Medlemmer af Dansk Skovforening er velkommen til at stille op. Valgperioden er 2 år.

Kl. 14.45 Orientering om Dansk Skovforenings prioriterede emner og politisk status v. Anders Frandsen.

Kl. 16.00 Tak for i dag.

Mødetid: 10. juni 2024 kl.13.30

Mødested: Jyndevadgårdvej 4, 6360 Tinglev

Tilmeldingsfrist til skovkredsmødet er torsdag den 6. juni 2024 til:
Marie-Louise Bretner, mlb@skovforeningen.dk eller telefon 2780 1469