Skovkredsmøde på Grønagergård Savværk

Dansk Skovforening inviterer i samarbejde med Jan Kristensen og Grønagergård Savværk til virksomhedsbesøg og skovkredsmøde tirsdag den 25. juni 2024.

Klimadagsordnen og realiseringen af EU’s Green Deal fylder forsat i skovbruget. ”Ekspertgruppen for en Grøn skattereform” (Svarer-udvalget) har foreslået en CO2-skat, der skal nedbringe udledningen fra dansk landbrug. Udvalget foreslår, at provenuet fra CO2-skatten blandt andet skal finansiere en national skovrejsningsordning. Svarer-udvalgets rapport indgår i de igangværende trepartsforhandlinger, der vil danne fundament for regeringens bebudede skovplan, der skal anvise, hvordan der kan rejses 250.000 ha ny skov.

EU’s forordning mod global skovrydning og skovforringelse (EUDR) trådte i kraft den 30. juni 2023. Produktionen af soja, palmeolie, kaffe, kakao, naturgummi, kvæg og træ skal foregå uden at rydde eller forringe skov. Europæisk skovbrug er omfattet af forordningen. I dansk kontekst er det særlig fortolkningen / forståelsen af forordningsbegrebet ”skovforringelse”, der er interessant.

Partnerskab for Dansk Skovbrug lancerer en kampagne for dansk skovbrug, under titlen ”TakketVæreSkoven”. Kampagnen skal øge bevidstheden om, at vi har brug for skovbrug og træproduktion, hvis vi skal håndtere klimaudfordringen og omstillingen til et biobaseret samfund.

Anders Frandsen, direktør i Dansk Skovforening, vil fortælle om Dansk Skovforenings input til trepartsforhandlingerne; Skovforeningens arbejde mod en brugbar definition af skovforringelse, der sikrer skovbrugets handlefrihed; samt om lancering af skovkampagnen ”TakketVæreSkoven”.

Dagsorden

KL. 12.30: Velkommen til Skovkredsmødet på Grønagergård Savværk v. Direktør Jan Kristensen og skovkredsformand Anders Ahrenfeldt.

Kl. 12. 40: Rundvisning på savværket

Kl. 13.20: Orientering om Dansk Skovforenings prioriterede emner og politisk status v Anders Frandsen.

Kl. 14.20: Valg af skovkredsnæstformand. Skovkredsnæstformanden findes ved afstemning på mødet. Medlemmer af Dansk Skovforening er velkommen til at stille op. Valgperioden er 2 år

Kl. 14.30: Udveksling af erfaringer fx:

  • Vand i skoven, sikring af BNBO, etablering af vandboringer
  • Krondyr, udsætning af fuglevildt (og indberetning)
  • Bæredygtighedskrav til flis
  • Publikum

Mødedato: 25. juni 2024, kl. 12.30

Mødested: Sminge Møllevej 20, 8883 Gjern

Tilmeldingsfrist: Den 20. juni til Marie-Louise Bretner, mlb@skovforeningen.dk, tlf. 2780 1469