Skov bidrager med bæredygtig energi

Verdensmål 7 handler om at sikre en universel adgang til energi til en overkommelig pris og øge andelen af vedvarende energi væsentligt.

Skov bidrager med en pålidelig fornybar ressource til energiforsyningen. En energikilde, der kan lagres og anvendes, når der er behov for den. Træ har været anvendt til energiformål lige siden før jægerfolket og er først gennem de seneste århundreder bliver suppleret at fossile brændsler som kul, gas og olie. Træ har i Danmark været med til at fortrænge store mængder kul og andre fossile brændsler fra vores varmeforsyning. Træ er med til at sikre den vedvarende energiforsyning på dage hvor solen ikke skinner og vinden ikke blæser.

I fremtiden kan træ anvendes til biobaserede brændstoffer til fx tung trafik og industri. Her er der stadig brug for udvikling, så teknologierne kan kommercialiseres og gøres omkostningseffektive.

Delmål for energi hvor skov bidrager

Der er 5 delmål og 6 indikatorer, som underbygger verdensmål 7 bæredygtig energi. Herunder de tre mest relevante delmål, hvor skoven bidrager.

Delmål 7.1.

Inden 2030 skal der sikres universel adgang til pålidelig og moderne energiforsyning til en overkommelig pris.

Delmål 7.2.

Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt.

Delmål 7.a.

Inden 2030 skal det internationale samarbejde styrkes for at lette adgang til forskning i ren energi og teknologi, herunder vedvarende energi, energieffektivitet og avanceret og renere teknologi indenfor fossile brændstoffer, og for at fremme investeringer i energiinfrastruktur og ren energiteknologi.

Herunder kan du gå mere i dybden med, hvordan skoven bidrager med bæredygtig energi.

Skov bidrager med træ til energiforsyningen

I Danmark dyrker vi vores skove for at få klimavenlige produkter til byggeriet og møbelindustrien. Træflis/biomasse er et restprodukt af denne produktion. Flis laves af udtyndingstræer og skovningsrester. Træpiller og træbriketter til varmeforsyningen laves primært af savspåner og savsmuld fra oparbejdelsen af træ. Dansk træflis fra skoven anvendes i dag sammen med udenlandsk træflis og træpiller i el- og varmeproduktionen og har dermed været med til at fortrænge store mængder kul.

Elproduktion fordelt efter anvendt brændsel

Andelen af fossile brændsler som kul, naturgas og olie er faldet i elproduktionen i Danmark. Vedvarende energi i form af vindkraft og biomasse har overtaget størstedelen af elproduktionen.
Kilde: Energistatistik 2019.

Der er en bedre energiudnyttelse ved at anvende træ til varme og kraft-varmeproduktion frem for strøm. I Danmark har vi en veludbygget fjernvarmesektor, der har en god energiudnyttelse. Det ses af nedenstående graf, at anvendelsen af træ og andre vedvarende energikilder næsten helt har fortrængt kul fra varmesektoren siden 1990.

Figur 2: Andelen af olie, kul og til dels naturgas er faldet i varmeproduktionen mens vedvarende energi har overtaget langt størstedelen. Varmepumperne er også på vej i fjernvarmeforsyningen.

Andelen af olie, kul og til dels naturgas er faldet i fjernvarmeproduktionen mens vedvarende energi har overtaget langt størstedelen.
Kilde: Energistatistik 2019.

Vedvarende energi skal bidrage mere til energisektoren

Energistyrelsen udgiver årligt en Energistatistik, som viser hvor meget og hvilke energiformer, der er produceret og anvendt. Tager vi udgangspunkt i tallene fra 2019 leverede de danske skove knap 47 PJ energi fra træbiomasse – primært til de decentrale fjernvarmeværker samtidig med at vi importerede knap 62 PJ træbiomasse til de store centrale fjernvarmeværker.

Det faktiske energiforbrug, der er det registreret i 2019 er på 715 PJ. Det samlede forbrug af vedvarende energi er 252 PJ og heraf 109 PJ fra træbiomasse. Det er altså stadig kun godt 36% af det danske energiforbrug, som udgøres af vedvarende energi. Der er stadig lang vej til at få udfaset de fossile brændsler fuldstændig.

Danske skove kan bidrage med en større andel træbiomasse

De danske skove kan bidrage med en større mængde træbiomasse ved at ændre på driften af skovene. Skovenes produktionspotentiale af biologisk baseret kulstof er anslået til at være 35‐60 PJ. Skovenes produktion af biologisk kulstof fra restprodukter er en vigtig fornybar energiressource. Biologiske kulstof vil få en essentiel betydning i den fremtidige fossilfrie energiforsyning fx PtX (Power to X).

En rapport fra Københavns Universitet estimerer, at anvendelse af hybridlærk som ammetræ og skovrejsning på sigt kan øge produktionen af træ til energi med 1,4-3,3 mio. kubikmeter om året, svarende til en stigning på 54-127% i forhold til den nuværende dyrkningspraksis. Denne øgede produktion af træ til energi vil ikke påvirke mængden af træ produceret til byggeri og møbelindustri m.m. Den ændrede drift kan tilmed forventes at give en bedre kvalitet af træet til savværkerne.

Det er også muligt at øge udbyttet fra skoven ved at forædle på det genetiske materiale i de træer, der plantes. Københavns Universitet har udgivet en rapport, hvor de kommer frem til, at træproduktionen gennem forædling kan øges løbende med omkring 30 % i første generation og efterfølgende generationer typisk noget mindre. Foreløbig er der eksempler på realiserede gevinster over 3‐4 generationer, der samlet bidrager til en fordobling af produktionen.

Der rejses en del skov på landbrugsjord, og udbyttet fra disse er de første mange år kun tyndigstræ, som vi på nuværende tidspunkt kun kan udnytte i energiforsyningen. Vi har i Danmark en veludviklet logistik, ekspertise og forsyningskæde til produktion af flis, som det er relevant at holde fast i. I dag går flisen til energiforsyningen, men i fremtiden kan den forventes at skulle bruges til nye energiformer eller produkter og derfor er det vigtigt, at vi har en sikker forsyningskæde.

Skov kan bidrage med nye grønne energiformer

Den grønne omstilling fordrer, at vi substituerer fossilt kulstof med biologisk produceret kulstof til energi og materialer. Mange af de produkter, vi i dag anvender, stammer fra fossile ressourcer – de kan i fremtiden i stedet laves af restprodukter fra skovbruget. Det gælder fx flydende brændstof til fly og tung trafik (PtX), tøjproduktion, træfiberisolering samt alternativer til plastik og diverse kompositprodukter. Teknologierne er stadig i deres vorden og derfor anvendes skovenes restprodukter i dag kun til kraft- og varmeproduktionen.

Træ er et unikt produkt, og der er et stort potentiale i at udvikle nye produkter såvel som energiformer baseret på træ. Pyrolyse kan blive gennembruddet som fremtidens grønne og klimavenlige teknologi, der kan integrere biomasse, Power-to-X, produktion af flydende brændstof samt fangst og lagring af CO2. Hydrolyse er en anden potentiel gamechanger i fremtidens energiforsyning, hvor træ kan få en rolle.