Generalforsamling i Fynske Fordelingsforening og Skovkredsmøde i Fynske Skovkreds

Dansk Skovforening inviterer i samarbejde med Vincent Schaffalitzky de Muckadell og Den Fynske Fordelingsforening og til skovkredsmøde og ekskursion tirsdag den 14. maj 2024.

Klimadagsordnen og realiseringen af EU’s Green Deal fylder forsat i skovbruget.

Svarer-udvalget – formelt ”Ekspertgruppen for en Grøn skattereform” – er barslet med et forslag til en CO2-skat, der skal nedbringe udledningen fra dansk landbrug. Udvalget foreslår, at provenuet fra CO2-skatten blandt andet skal finansiere en national skovrejsningsordning. Svarer-udvalgets rapport indgår i de igangværende trepartsforhandlinger, der vil danne fundament for regeringens bebudede skovplan, som skal anvise, hvordan der kan rejses 250.000 ha ny skov.

EU’s forordning mod global skovrydning og skovforringelse (EUDR) trådte i kraft den 30. juni 2023. Den betyder, at produktionen af soja, palmeolie, kaffe, kakao, naturgummi, kvæg og træ skal foregå uden at rydde eller forringe skov. Europæisk skovbrug er omfattet af forordningen. I dansk kontekst er det særlig fortolkningen/forståelsen af forordningsbegrebet ”skovforringelse”, der er interessant.

Partnerskab for Dansk Skovbrug lancerer en kampagne for dansk skovbrug under titlen ”Takket være skoven”. Kampagnen skal øge bevidstheden om, at vi har brug for skovbrug og
træproduktion, hvis vi skal håndtere klimaudfordringen og omstillingen til et biobaseret samfund. Anders Frandsen, direktør i Dansk Skovforening, vil fortælle om Dansk Skovforenings input til trepartsforhandlingerne, orientere om foreningens arbejde med at få en brugbar definition af skovforringelse, der sikrer skovbrugets handlefrihed, samt fortælle om lancering af
skovkampagnen.

Dagsorden:
Kl. 11.00: Generalforsamling for medlemmer af Den Fynske Fordelingsforening. Der er udsendt særskilt invitation til generalforsamlingen i henhold til Fordelingsforeningens vedtægter.

Kl. 12.10: Velkommen til Skovkredsmødet på Brobygaard v. Vincent Schaffalitzky de Muckadell og Lars-Hågen Lange.

Kl. 12.15: Frokost ved Den Fynske Fordelingsforening.

Kl. 13.00: Valg af skovkredsnæstformand. Skovkredsnæstformanden findes ved afstemning på mødet. Medlemmer af Dansk Skovforening er velkommen til at stille op. Valgperioden er to år.

Kl. 13.15: Orientering om Dansk Skovforenings prioriterede emner og politisk status v. Anders Frandsen.

Kl. 14.30: Udveksling af Fynske erfaringer: Opfølgning på sidste års diskussion samt emner fra deltagerne.

Kl. 15.00: Kaffe & Kage – introduktion og ekskursion til Brobygaard Skov.

Mødedato: 14. maj 2024 kl. 12.10

Mødested: Brobygaard, Karlsbjergvej 39, 5672 Broby

Tilmeldingsfrist til skovkredsmødet er torsdag den 9. maj til: Marie-Louise Bretner, mlb@skovforeningen.dk eller telefon 2780 1469

For tilmelding til generalforsamling i Fynske Fordelingsforening (kl. 11) se anvisninger i invitation til generalforsamlingen