Nedtur fortsætter: Kun 123 ansøgninger om tilskud til skovrejsning

I 2023 skulle ordningen for tilskud til privat skovrejsning have fået et boost, ved at kommunerne for første gang kom med. Det gav en rekordstor pulje – men efter ansøgningsfristen kan Landbrugsstyrelsen konstatere, at resultatet i stedet er et rekordlavt antal ansøgninger til den problemramte ordning.

Foto: Bert Wiklud/bwfotodk

2022 markerede et skifte for ordningen for tilskud til privat skovrejsning: Der skete et markant fald i antallet af ansøgninger. Således modtog Landbrugsstyrelsen kun 185 ansøgninger i 2022 mod 381 i 2021 og 479 i 2020, et fald på hhv. 50 og 60 procent.

I 2023-runden skete der imidlertid en stor ændring i ordningen, som umiddelbart så ud til at kunne øge antallet af ansøgninger: Kommunerne fik mulighed for at søge tilskud fra ordningen.

Det gav 20 mio. kroner ekstra i puljen, som er øremærket kommunale skovrejsningsprojekter, og sammen med overskuddet fra den mindre søgte 2022-pulje betyder det, at der i 2023-runden er en rekordstor pulje på 135 mio. kroner, som private lodsejere frem til november kunne søge til skovrejsning.

Men hvad der skulle have været en stor udvidelse af ordningen, blev i stedet en markant indskrumpning: I 2023 har Landbrugsstyrelsen kun modtaget 123 ansøgninger om tilskud til privat skovrejsning, der dækker over projekter for i alt 28 mio. kr., oplyser Landbrugsstyrelsen til Skoven. Og ingen af dem kommer fra kommuner.

I den forbindelse erkender styrelsen, at det ikke er godt nok, og at det er nødvendigt at undersøge årsagerne til den vigende søgning.

“Landbrugsstyrelsen erkender, at søgningen til ordningen ikke er tilfredsstillende, og undersøger årsagerne til den vigende interesse. Det gør vi blandt andet i dialog med Dansk Skovforening og KL (Kommunernes Landsforening, red.). Samtidig undersøger vi mulighederne for at understøtte en øget søgning i fremtidige ansøgningsrunder,” skriver styrelsen til Skoven.

Problemramt ordning

En nærliggende forklaring på, hvorfor ordningen for tilskud til privat skovrejsning har stadigt færre ansøgere, kan være de mange problemer, ordningen har været ramt af, siden Landbrugsstyrelsen overtog administrationen af ordningen i 2019.

Det handler især om massive forsinkelser i sagsbehandlingen af ansøgninger, som vi også har berettet om ad flere omgange i Skoven.

Landbrugsstyrelsens erklærede målsætning har været, at 75 procent af ansøgningerne i en given runde skulle være behandlet inden årsskiftet, og at alle ansøgninger skulle være behandlet inden udgangen af marts. Landbrugsstyrelsen har dog ikke nået sine egne deadlines, og det har ført til store frustrationer hos både lodsejere og skovrejsningskonsulenter, der dermed har haft svært ved at nå at få planterne i jorden som planlagt.

Derfor implementerede Landbrugsstyrelsen fra og med 2022-ansøgningsrunden nogle ændringer, som skulle føre til hurtigere sagsbehandling. Det betyder, at styrelsen nu kun ser på støttekriterier som fx projektets størrelse og ejerskab, inden de træffer afgørelse om tilsagn. Kontrollen af, om kriterier og forpligtelser er opfyldt, er i stedet flyttet til udbetalingsfasen.

Siden ændringerne er det lykkedes Landbrugsstyrelsen at nå målsætningerne for behandling af ansøgninger.

Ny runde lige om hjørnet

Igen i 2024-runden er der udsigt til ændringer i ordningen. En af de helt store er, at ordningen skal åbne allerede i februar i stedet for først på sommeren.

Derfor har Skoven spurgt Landbrugsstyrelsen, hvilke overvejelser der ligger bag at flytte ansøgningsperioden fra sommer til forår, og hvilke overvejelser styrelsen i den forbindelse eventuelt har gjort sig omkring tilpasning til skovrejsningskonsulenternes årshjul. Hertil svarer styrelsen:

“Med det nye årshjul vil den næste ansøgningsrunde åbne allerede i februar 2024. Landbrugsstyrelsen er opmærksom på, at forårsmånederne er travle for skovkonsulenterne grundet plantesæsonen. Derfor vil vi inddrage ydermånederne, så ansøgningsrunden åbner tidligt og lukker sent, således at hverken åbnings eller lukkedato ligger i den spidsbelastede periode.”

Skoven har også spurgt Landbrugsstyrelsen, hvilke overvejelser der er gjort i forhold til ændringer i ordningen, som kan sikre afløb på tilskudsordningen fremover. Derudover har vi også spurgt, hvilke overvejelser der ligger bag, at den nye bekendtgørelse bliver toårig og dermed dækker både 2024- og 2025-runden, frem for at være etårig som tidligere. Hertil svarer styrelsen:

“Det nye årshjul muliggør, at vi bliver bedre rustet til at færdigbehandle ansøgningerne inden årsskiftet, således at konsulenterne har afklaring på sin ansøgning på tidspunktet for den endelige reservation af planter. Endvidere bliver vi bedre rustet til at gennemføre afsyning hurtigere, efter vi har modtaget anmodning om udbetaling”, skriver styrelsen og fortsætter:

“Vi har løbende luget ud i ordningens regler i det omfang, der har været muligt inden for rammerne af EU- og nationalt lovgrundlag. I den forbindelse er flere ønsker fra skoverhvervet imødekommet. Derudover har erhvervet efterspurgt mere forudsigelighed i tilskudsordningens regler. Der kan skabes stabilitet i regelgrundlaget ved at fastsætte ansøgningsrunder i den kommende bekendtgørelse for både 2024 og 2025 – så rammerne er kendte for erhvervet de næste 2 år – med forbehold for politiske ændringer,” svarer styrelsen.

Dermed er erhvervets ønske om større kontinuitet i ordningen – som du kan læse mere om i debatindlægget her fra to brancheaktører – imødekommet, men det er endnu for tidligt at sige, om det og en ændret ansøgningsperiode er tilstrækkeligt til at sikre afløb på ordningen fremover.