40 lodsejere bidrager til stort skov- og naturprojekt

Første runde jordfordeling i et stort skov- og naturprojekt på Fyn har ført til, at 600 ha land fordelt på 40 ejendomme nu skifter ejer. Kommunen i projektet er begejstret for det omfattende samarbejde med lodsejerne, som giver mulighed for at realisere projekter, der ellers ikke kunne blive til virkelighed.

Foto: Pixabay

Ved Holmehave i Assens Kommune har 40 lodsejere indgået aftale om ejerskifte, køb og salg af i alt 600 ha jorder for at skabe plads til Holmehave Naturprojekt – et stort nyt skov- og vådområde, der binder Verninge Mose og Åsemosen sammen.

Når der skal findes store sammenhængende områder til sådanne skov- og naturprojekter, sker det ofte netop ved jordfordeling, hvor lodsejere lægger jord til projektet mod til gengæld at få et tilsvarende areal et andet sted, som i mange tilfælde også kan samle deres arealer bedre.

Og den første runde jordfordeling i det nye projekt har konkret ført til, at yderligere 302 ha nu er fri til at indgå i projektet, skriver Landbrugsstyrelsen.

Det nye skov- og vådområde bliver skabt i samarbejde mellem Assens Kommune, VandCenter Syd og lodsejerne i området. Landbrugsstyrelsen hjælper med at skaffe de nødvendige arealer gennem forhandling og aftaler med lodsejerne, mens Hedeselskabet står for udførslen.

”Det er ret unikt, at så mange lodsejere vælger at deltage i en så stor øvelse, hvor de bytter jord på kryds og tværs, fordi de kan se potentialet i projektet og samtidig opnår erhvervsmæssige fordele. Derfor er jeg meget stolt af og glad for det store samarbejde, vi har med lodsejerne,” siger Jannik Seslef, som leder projektet for Assens Kommune.

Han understreger, at der generelt er “et kæmpe potentiale” for anvendelse af arealer til gavn for samfundet, når kommunen samarbejder med lodsejere på den her måde – både inden for miljø, grundvand, biodiversitet og klima. Han bakkes op af Landbrugsstyrelsen, der også er meget glade for den opbakning til projektet, de har oplevet fra områdets lodsejere.

Det stopper dog ikke ved de godt 300 ha nye arealer til projektet, for forhandlingerne fortsætter med de øvrige lodsejere i området nær Tommerup på Fyn.

Skov- og naturprojektet skal bidrage til at reducere udvaskning af kvælstof til Odense Fjord med mindst 10 ton pr. år og dermed forbedre vandmiljøet. Derudover gavner det klimaet ved at optage COog beskytte grundvandet. Holmehave har nemlig Danmarks største kildeplads, der kan levere op imod halvdelen af alt det vand, VandCenter Syds forbrugere har brug for.