Friluftsaktiviteter presser dyr i naturområder

Der er 92 vildtreservater i Danmark, hvor dyrelivet er særligt beskyttet. Alligevel er fugle og pattedyr mange steder under pres, fordi de bliver forstyrret af menneskers aktivitet i naturen.

Der er en stigende interesse for at bruge naturen til friluftsliv, men blandt andet ynglefugle og sæler lider flere steder under de forstyrrelser, som menneskers aktivitet skaber.

Sådan lyder det fra Miljøstyrelsen, der netop har modtaget en udredning hos DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet, som kortlægger de menneskeskabte forstyrrelser i Natura 2000-områderne, herunder i vildtreservaterne.

Redegørelsen rummer en række anbefalinger til fremtidig beskyttelse, og den skal danne grundlag for revision af en række eksisterende bekendtgørelser, som fx lægger begrænsninger på, hvor i vildtreservaterne man må gå på jagt eller gåtur med hunden.

En del af reservatbekendtgørelserne er ikke revideret siden i 1990´erne, og dengang var det især jagt, windsurfing og sejlads med motorbåd, som kunne forstyrre dyrelivet. Siden er der kommet nye friluftsaktiviteter til, som er mere forstyrrende for dyrelivet, bl.a. fordi der opstår uro på steder og tidspunkter, hvor dyrene før havde fred.

Miljøstyrelsen lægger ikke op til, at fritidsaktiviteter skal forbydes overalt i vildtreservaterne, men i nogle af de reviderede bekendtgørelser kan der være behov for at stramme reglerne for offentlighedens adgang.

Samtidig med revidering af bekendtgørelserne vil styrelsen overveje behovet for nye reservater inden for Natura 2000-områderne.

Vildtforvaltningsrådets reservatgruppe, der udover Miljøstyrelsen tæller repræsentanter fra Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund og Dansk Ornitologisk Forening, vil blive inddraget i arbejdet.