Undersøgelse viser manglende forståelse for træproduktion

En analyse fra Norstat viser, at danskerne foretrækker træ som materiale – selvom mange også foretrækker, at træerne bliver stående i skoven. Det peger på et behov for oplysning, mener Partnerskab for Dansk Skovbrug, et nyt samarbejde i branchen, der derfor nu sætter gang i en kampagne for skovbruget.

Partnerskab for Dansk Skovbrug lancerer i det nye år en kampagne, der skal imødegå nogle af de misforståelser om træproduktion, som en nylig undersøgelse har peget på. Foto: Tanja Blindbæk Olsen

Dansk skovbrug spiller en væsentlig rolle i den grønne omstilling. Det skal anerkendes.”

Sådan står der på hjemmesiden hos Partnerskab for Dansk Skovbrug. Det står også i den invitation, der tidligere på året blev sendt ud til skovejere, planteskoler, savværker, varmeværker og andre aktører i branchen, der opfordres til at bidrage til den kampagne, som partnerskabet siden årsskiftet har samlet penge ind til – og som bliver en realitet i det nye år.

Det er Dansk Skovforening, Skovdyrkerne, Hedeselskabet samt Træ- og Møbelindustrien, der i fællesskab tegner Partnerskab for Dansk Skovbrug. Formålet med den fælles skovkampagne er at fremme forståelsen for træproduktion i Danmark samt træ og træers bidrag til den grønne omstilling.

Tal på mavefornemmelserne
I skovbranchen har man længe haft en fornemmelse af, at samfundet ikke rigtigt forstår og anerkender erhvervet. Men der manglede dokumentation for mavefornemmelserne, og derfor bad Partnerskab for Dansk Skovbrug analysebureauet Norstat undersøge danskernes holdning til skovbrug og træprodukter. Undersøgelsen udmøntede sig i en række resultater, der udkom sidste år – og som blandt andet afslørede, at 85 procent af danskerne foretrækker træ som materiale i hjemmet. Tallene viste også, at kun 6 procent af danskerne synes, at produktion af råtræ er skovens vigtigste formål. I stedet mener man, det er meget vigtigere at “give plads til natur, dyr og planteliv”.

Partnerskab for Dansk Skovbrug har bestilt en befolkningsundersøgelse fra analysebureauet Norstat for at få sat tal på den mavefornemmelse, branchen har haft om forbrugernes opfattelse af dansk skovbrug. Vi bringer her to af resultaterne, der illustrerer, at selvom danskerne elsker træ som produkt, så har de ikke træproduktion særligt højt på ønskelisten ude i skovene.

”Deres undersøgelse viste jo helt klart, at store dele af befolkningen er totalt misinformeret og har en forkert opfattelse af, hvad skovbruget står for,” siger formand for styregruppen hos Partnerskab for Dansk Skovbrug, Torben Friis Lange, der til dagligt er administrerende direktør for Hedeselskabet.

Han fremhæver et resultat, som, han mener, illustrerer problematikken:

”Bare dét, at halvdelen af befolkning tror, at der hvert år bliver mindre skov i Danmark, er jo forfejlet – det er jo lige det modsatte, der er gældende,” siger han.

Norstat-analysen viser også, det især er de yngre danskere, der forholder sig kritisk til skovbruget. Blandt andet mener godt hver fjerde i gruppen af 18-34-årige, at der fældes for mange træer i de danske skove. I samme gruppe mener 16 procent, at Danmark er for lille et land til at producere sit eget træ.

Derfor ser man i skovbranchen befolkningsundersøgelsen fra Norstat som dokumentation for den fornemmelse, man havde angående danskernes syn på skovbrug.

”Mange har jo en total vrangforestilling om, hvad en produktionsskov kan, og synes, det er forfærdeligt, lige så snart vi fælder et træ. Men samtidigt er træ som materiale et symbol på bæredygtighed for den almindelige dansker. Så der er jo et total mismatch mellem den der opfattelse af, at vi gerne vil bruge træ som en del af den grønne omstilling – og på den anden side den der modvilje mod, at vi har produktionsskov og fælder træer,” forklarer partnerskabets styregruppeformand Torben Friis Lange.

”Derfor blev vi enige om, at dét måtte vi se at få gjort noget ved,” konkluderer han om baggrunden for den skovkampagne, som Partnerskab for Dansk Skovbrug ruller ud i det nye år.

Skal legitimere skovbruget
Partnerskab for Dansk Skovbrug vil gerne imødegå de misforståelser, som det med Norstat- analysen i hånden ser en dokumentation for. Kampagnens overordnede formål er at forøge skovbrugets legitimitet:

”Målet med skovkampagnen er, at det bliver accepteret at være skovejer og drive et produktionsskovbrug i Danmark – at det i befolkningen bliver anerkendt som en vigtig del af arealanvendelsen,” forklarer styregruppeformanden og uddyber formålet:

”Vi vil gerne ud med et budskab om, at skov ikke bare er sådan et sted, hvor man går en tur, men at skoven også er et sted, hvor vi producerer bæredygtige materialer, som vi har meget brug for i en fossilfri omstilling af vores samfund,” pointerer han.

Torben Friis Lange understreger, at branchen er i udvikling og løbende har og vil tilpasse sig samfundets ændrede krav om mere biodiversitet og mere robuste skove:

”Vi skal måske bevæge skovene hen i en lidt anden retning med nogle andre provenienser og bevoksninger, end vi tidligere har gjort brug af. Og vi skal skabe skove med større variation og dynamik. Men skoven kan jo sagtens rumme hensyn til både biodiversitet, klima og samfundets omstilling til en mere cirkulær anvendelse – herunder at producere træprodukter af en høj kvalitet.”

Skovbrugets flersidighed bliver et kardinalpunkt i skovkampagnen, lover Torben Friis Lange.

Partnerskab for Dansk Skovbrug vil med kampagnen øge forståelsen for det aktive skovbrug og gøre erhvervet politisk legitimt. Foto: Tanja Blindbæk Olsen

Hos Dansk Skovforening ser man også frem til kampagnen. Brancheorganisation for de danske skovejere har ligesom de andre initiativtagere til Partnerskab for Dansk Skovbrug bidraget væsentligt til, at kampagnen bliver en realitet:

“Der er et enormt behov for at oplyse danskerne om det, vores medlemmer arbejder med hver dag ude i skovene,” siger foreningens direktør Anders Frandsen.

Han håber især på, at danskerne med skovkampagnen kan få øjnene op for, at skovbruget ikke bare er et vigtigt erhverv, men også en central brik i den grønne omstilling:

“Hvis vi skal omstille vores samfund til at bruge cirkulære og biobaserede produkter, så kommer skovene til at spille en central rolle. Hvis vi kan komme ud over rampen med den pointe, så vil jeg sige, at kampagnen har været en succes,” fastslår Anders Frandsen.

Certificering også undersøgt
Undersøgelsen fra analysebureauet Norstat afslører også, at forbrugerne har et dårligt kendskab til certificerede træprodukter: Kun knap en fjerdedel tjekker, om de træprodukter, de køber, er certificerede:

”Vi anbefaler generelt, at skovejerne lader sig certificere. Men undersøgelsen viser jo desværre, at mange forbrugere ikke forholder sig til, hvordan træet produceres ude i skovene,  når de ikke er opmærksomme på certificeringsordningerne,” pointerer Dansk Skovforenings direktør og sammenligner med det røde, danske Ø-mærke, som de fleste danskere er bevidste om på deres indkøbsture.

Hos certificeringsbureauerne er man opmærksom på, at de danske forbrugere mangler kendskab til træprodukternes ophav:

”Men jeg tror faktisk ikke, det er urealistisk, at forbrugerne kan få lige så meget øje for certificerede træprodukter, som de har for fødevarer som æg og mælk,” siger Peter Bæk, der er generalsekretær hos PEFC Danmark.

Bevidstheden er allerede nået ud til virksomhederne, lyder det, og næste skridt er derfor at få gjort certificeringen synlig ude hos slutforbrugeren. PEFC Danmark hilser derfor skovkampagnen meget velkommen.

Det gør man også hos møbelproducenten Skovby Møbler, der oplever en langsomt stigende efterspørgsel på de certificerede produkter blandt erhvervskunderne:

”Vi oplever nogen efterspørgsel, men det er ikke voldsomt. For fem år siden så vi slet ingen efterspørgsel. Så der er begyndt at ske noget nu,” fortæller CFO ved Skovby Møbler, Christian Lundgaard Petersen.

Fx vil en af møbelproducentens største, danske kunder i løbet af de kommende år kun producere certificerede møbler.

Skovby Møbler er også i dialog med slutforbrugerne, som godt kan finde på at rette henvendelse med spørgsmål til produktionen:

”Mange af vores forhandleres kunder skriver ind og spørger, hvordan vi forarbejder vores træ; hvor vi får vores træ fra, og hvordan vi lakerer det og alt muligt andet. Men vi får aldrig spørgsmål omkring certificering fra slutforbrugerne,” siger Christian Lundgaard Petersen.

Han håber derfor, at skovkampagnen kan være med til at oplyse forbrugerne om, hvor træprodukterne kommer fra, og hvordan de bliver fremstillet.

Kassen er stadig åben
Hos Partnerskab for Dansk Skovbrug var målet at indsamle minimum 5 mio. kr. til en skovkampagne – og nu trykker man altså på knappen:

”Vi tror nu på, at vi kan komme i gang med en god og slagfast kampagne,” understreger Torben Friis Lange.

Derfor har man indledt et samarbejde med et kommunikationsbureau, der sammen med partnerskabet skal levere kampagnen, som partnerskabet i løbet af 2024 forventer at rulle ud på forskellige mediekanaler. Det kan være i form af annoncer i det offentlige rum, dagblade og fagmedier samt forskellige film, der deles på digitale platforme. Kampagnen vil også komme til at inkludere et spor, som i særlig grad skal vække politikere og andre beslutningstageres opmærksomhed.

Alt sammen muligheder, som ifølge partnerskabet kan realiseres, så længe midlerne rækker. I den sammenhæng slår styregruppeformanden fast, at der stadig er åbent for indbetalinger til skovkampagnen, nu hvor arbejdet for alvor er begyndt:

”Vi vil stadigvæk meget gerne have bidrag fra hele skovbranchen, så vi i fællesskab kan vise, at vi – når vi løfter i flok – kan skabe en slagkraftig kampagne,” slutter Torben Friis Lange.