Finanslovsforliget rammer skovbruget hårdt

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance ophæver skovbrugets konsulentordning, produktudviklingsordning og statens tilskud til produktionsafgiftsordningen for juletræer og pyntegrønt.

Finanslovsforliget for 2009 mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har udmøntet en aftale fra sidste års forlig om at spare 450 millioner kr. årligt på erhvervsstøtteordningerne fra og med 2009.

Det kommer til at ramme skovbruget hårdt:

  1. Konsulentordningen ophæves
  2. Produktudviklingsordningen ophæves
  3. Statens tilskud til produktionsafgiftsordningen for juletræer og pyntegrønt ophæves
  4. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger indarbejdes fuldt ud i landdistriktsprogrammet.

Ad 1 og 2

Det er stærkt utilfredsstillende at samfundet forkaster så vigtige ordninger for de private skoves udvikling af stabile skove, naturværdier, friluftsoplevelser, kvalitetstræ og miljø- og klimavenlige træprodukter.

Der er ingen sammenhæng mellem samfundets stadig større krav til skovbruget på den ene side og fjernelsen af samfundets økonomiske bidrag til opfyldelsen af kravene på den anden side.

Ad 3

Skovforeningen og Juletræsdyrkerforeningen har netop tilsluttet sig en ny 5-årig forlængelse af produktionsafgiftsordningen – under forudsætning af at staten fortsat bidrager med samme beløb som den opkrævede afgift. Vi kan endnu ikke forudsige konsekvenserne af at staten vælger ikke at bidrage fra og med 2009.

Ad 4

Tilskud til skovbrugsforanstaltninger omfatter blandt andet grøn driftsplan, bæredygtig skovdrift og tilplantning af landbrugsjorder. Der forventes ingen reel ændring i tilskuddene til bæredygtig skovdrift.

For tilskud til tilplantning af landbrugsjorder sker en positiv udvikling: Der vil i fremtiden kunne plantes med EU-refusion også i neutralområder hvorimod det hidtidige landdistriktsprogram kun gav tilskud til tilplantning med EU-refusion i skovrejsningsområder. Dermed bliver det lettere at tilgodese det generelle politiske ønske om at Danmarks skovareal fordobles i forhold til 1990-niveauet.