Opsamling på medlemsmøde om biotopplaner

Læs konklusionerne og indlæggene fra medlemsmødet 27. marts om den nye vejledning til biotopplaner ved udsætning af fuglevildt.

Den 27. marts afholdte Skovforeningen et medlemsmøde i samarbejde med Tolvmandsektionen og Danske Goser og Herregårde om den nye vejledning til biotopplaner.

På temamødet blev reglerne gennemgået ud fra en juridisk synsvinkel af Elsebeth Braüner, Skov- og Naturstyren. Hun gjorde opmærksom på at der fortsat er enkelte uklarheder i vejledningen. Derfor vil Skov- og Naturstyrelsen lægge en række typiske spørgsmål og svar ud på www.sns.dk. Det forventes desuden at bilaget med pointtildeling vil blive justeret senere på året. Allerede gennemførte tiltag honoreres ikke tilstrækkeligt i det gældende skema, og derfor arbejdes der nu for en ændring af bekendtgørelsen og en efterfølgende justering af pointskemaet.

Indlæggene fra Elsebeth Braüner, Skov- og Naturstyrelsen, formand Lars Hvidtfeldt, Tolvmandssektionen og konsulent Kristian Petersen, Patriotisk Selskab kan ses på www.dansklandbrug.dk.

Skovforeningens formand Niels Reventlow understregede at Vildtforvaltningsrådets forlig om udsætning af vildtfugle, som nu er udmøntet i bekendtgørelsen og den tilhørende vejledning, er lavet under indtryk af den generelle tilbagegang for agerlandets natur. Med de nye regler for udsætning af vildt kan jordbruget og jægerne dokumentere at vildtplejen skaber ny og mere værdifuld natur.

Resultaterne og de kommende biotopplaner vil løbende blive overvåget af Danmarks Miljøundersøgelser. Allerede i 2013 laves en midtvejsevaluering hvor målet er at det kan dokumenteres at jagt og udsætning af vildtfugle giver mere natur – og omvendt.