Vi søger repræsentanter til lokale naturråd

Der skal nedsættes nye naturråd til at hjælpe med udpegningen af områder til et Grønt Danmarkskort. Medlemmer har mulighed for at repræsentere Skovforeningen - tilmeld dig inden d. 1. november 2017.

Som en del af regeringens Naturpakke skal kommunerne udarbejde et Grønt Danmarkskort. Kortet skal indeholde både eksisterende og potentiel natur, og kommunerne skal samtidig prioritere kommunens naturindsats.

Nedsættelse af lokale naturråd

Indholdet af kortet skal koordineres på tværs af kommunegrænser. Derfor skal der nedsættes 20 rådgivende naturråd, til at bistå landets 98 kommuner i udpegningen af områderne til det nye kort. Rådene skal via deres virke sikre borgerinddragelse under beslutningsprocessen og kvalitet i udpegningerne, samt hjælpe med at skabe sammenhæng på tværs af kommunegrænser. De enkelte naturråd kan ses af dette kortbilag (PDF-fil).

Hvert naturråd kan have op til 20 medlemmer og sekretariatskommunen skal sikre en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger, der varetager forskellige interesser i forbindelse med planlægning for natur.

Af ’Vejledning om etablering af lokale naturråd’ fremgår det at relevante landsdækkende erhvervsorganisationer blandt andet tæller Dansk Skovforening. Vi forventer at få en plads i alle rådene. Derudover må det forventes at Landbrug & Fødevarer, Dansk Erhverv, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund og Friluftsrådet som minimum vil være repræsenteret i hvert enkelt naturråd.

Skovforeningen efterlyser repræsentanter

Vi efterlyser nu medlemmer, der har interesse for at bidrage til dette vigtige arbejde og repræsentere foreningen i rådene. Vi håber at kunne stille med engagerede medlemmer til at sikre at udpegningerne sker på baggrund af en grundig afvejning, der inkluderer skovbrugets interesser og en systematisk og reel inddragelse af de berørte skovejere.

Enkelte sekretariatskommuner er allerede begyndt at efterlyse indstillinger, så er du interesseret i at repræsentere Skovforeningen, skal du skrive til din lokale skovkredsformand inden den 1. november 2017. De enkelte skovkredse vil herefter melde kandidater til Skovforeningen.

Vi vil bistå Skovforeningens nye naturrådsmedlemmerne med faglig vejledning, der blandt andet vil blive præsenteret under afholdelsen af en temadag for alle Skovforeningens repræsentanter.

Naturrådenes opgaver

Naturrådene vil blive oprettet i 20 geografiske områder og skal helt konkret løse følgende opgaver inden den 15. juli 2018:

  • Under eget ansvar tilrettelægge arbejdet og basere det på de rammer, som kommunerne efter bl.a. planloven er underlagt og det materiale, som kommunerne stiller til rådighed (som minimum vil det dreje sig om relevante udtræk fra Digitale Naturkort og en oversigt over Natura 2000 områderne lokalt).
  • Drøfte udpegning af områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser (uden for Natura 2000-områderne).
  • Drøfte udpegning af potentielle naturområder, der udvider eller skaber sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder (herunder mellem eller i tilknytning til Natura 2000-områder).
  • Drøfte udpegning af naturområder, som samtidig bidrager til andre formål (herunder f.eks. klimatilpasning og klimaforebyggelse, et bedre vandmiljø eller rekreation).
  • Foretage høringer eller på anden vis inddrage berørte lodsejere og andre borgere.
  • Komme med forslag til udpegning af potentielle økologiske forbindelser, som sammenbinder eksisterende værdifuld natur.
  • Komme med forslag til udpegning af potentielle nye naturområder ud fra et fokus på, hvor ny natur nemmest kan realiseres.

Det er ikke et krav, at naturrådet opnår enighed. Et forslag om udpegning af områder til kommunerne kan således ledsages af udtalelser, herunder mindretalsudtalelser.

Spørgsmål vedr. naturrådene kan rettes til Marie-Louise Bretner, mlb@skovforeningen.dk, 33 78 52 17 eller Christian Jürgensen, cj@skovforeningen.dk, 33 78 52 08.

Yderligere information