Aftale om EU’s landbrugspolitik

EU’s landbrugsreform blev forhandlet på plads i nat. Aftalen gælder frem til 2020

Aftale om EU’s landbrugspolitik

EU’s landbrugsreform blev forhandlet på plads i nat. Aftalen gælder frem til 2020.

Efter reformen består landbrugsstøtten stadig af 2 søjler:

  • Søjle 1 der vedrører de direkte betalinger (enkeltbetaling) til landmanden og markedsforanstaltningerne.
  • Søjle 2 der indeholder ordninger vedrørende Landdistriktsforordningens prioriteter – primært ordninger med afsæt i natur, miljø og klima, og herunder også skovordningerne (Natura 2000, Grøn driftsplan, Foryngelse, Særlig drift, Privat skovrejsning)

Af særlig interesse for skovbruget er:

  • At midlerne kan flyttes uden medfinansiering
    En væsentlig nyhed i aftalen er at op til 15% af EU-midlerne kan flyttes mellem søjlerne uden krav om national medfinansiering.  Det betyder, at der kan flyttes midler fra søjle 1 til søjle 2, uden at der skal følge en national medfinansiering med, men også at der kan flyttes midler fra søjle 2 til søjle 1.
  • At aftalen giver mulighed for at yde erstatning som engangskompensation
    Der kan gives engangskompensation for større miljøindsatser samt for varige aftaler om omlægning til natur.

Herudover medfører reformen, at der stilles krav om at gennemføre en række natur- og miljøtiltag som vilkår for at kunne modtage tilskud efter søjle 1. En del af den direkte støtte til landmændene udbetales fremover således på betingelse af, at landmændene gennemfører en række tiltag for at beskytte permanente græsarealer, dyrke forskellige afgrøder og samtidigudlægger en vis andel af deres areal som særlige miljøfokusområder. Disse krav vil komme til at danne basisniveauet for ordninger og tiltag i søjle 2, således at der ikke sker en dobbeltfinansiering.

Nu skal det danske landdistriktsprogram skrives

Med landbrugspolitikken på plads, er det blevet tid til at skrive det danske landdistriktsprogram. Skovforeningen arbejder for, at skovbruget mod betaling kan komme til at bidrage til Landdistriktsforordningens prioriteringer herunder natur, miljø, klima, vidensdeling og innovation.

Skovforeningen sendte i november 2012 skovbrugets prioriterede ønsker til landdistriktsprogrammet til såvel fødevareminister Mette Gjerskov som til miljøminister Ida Auken. Brevet kan ses her (PDF-fil).