Dom i sag om gæsteprincip

I flere større ledningsanlægs- og infrastrukturarbejder ønsker ledningsejeren at fravige det såkaldte gæsteprincip, hvilket har fået fem landmænd til sammen med Landbrug&Fødevarer at gå rettens vej. Nu er der faldet dom i sagen.

Der gennemføres i øjeblikket en række større anlægs- og infrastrukturarbejder, med nedlægning af ledninger over længere strækninger, som berører mange grundejere. Her har der været en tendens til at ledningsejerne i standardaftaler ønsker at fravige gæsteprincippet. Der er nu faldet dom i en konkret sag, der i første omgang ikke er til gunst for lodsejerne.

Gæsteprincippet kort fortalt

Gæsteprincippet på privat grund er en ulovfæstet regel, som helt grundlæggende betyder, at ledningen ligger som “gæst” på en ejendom. Reglen gælder som udgangspunkt, når en ledningsejer får lov til at placere sin ledning på grundejerens ejendom uden at andet er aftalt. Ledningernes gæstestatus betyder, at det er ledningsejeren, som skal bekoste omlægninger eller flytninger af ledningen, der er nødvendiggjort af grundejerens ændrede benyttelse af ejendommen eller ændrede planer fra kommunen for det areal, hvor ledningen er anbragt.

Standardaftale med frafald af gæsteprincip

I forbindelse med etablering af en havvindmøllepark på Kriegers Flak i Østersøen, skal der nedlægges stærkstrøms-kabler i en linje fra Rødvig på Stevns over Bjæverskov til Ishøj. Energinet har i den forbindelse udarbejdet en standardaftale for de berørte grundejere, hvori det fremgår, at de ved indgåelse af aftale om nedlæggelse af ledning på deres grund frafalder gæsteprincippet.

Landmænd valgt deklarationsekspropriation

En række landmænd har på baggrund af aftaletekstens formulering om frafald af gæsteprincippet valgt at få ledningsdeklarationen på deres berørte arealer gennemført ved ekspropriation. Baggrunden for at vælge at få deklarationen gennemført ved ekspropriation er, at Landmændene mener, at forsyningsledninger sædvanligvis er anbragt på privat ejendom på gæstevilkår, og at gæsteprincippet kun kan fraviges ved aftale – ikke ekspropriation.

Ekspropriationskommissionen mener derimod, at forsyningsledninger som hovedregel er anbragt på privat ejendomme enten ved aftale eller ekspropriation, med det der kaldes fuld tilstedeværelsesret altså uden forpligtigelse til at flytte sig for nogen. Den ekspropriationsdeklaration, som de eksproprierede landmænd har fået, indeholder derfor ud fra et lighedsprincip samme passus om fravigelse af gæsteprincippet som standardaftalen. De deklarationseksproprierede landmændenes binding til at afholde eventuelle fremtidige udgifter til flytninger af ledningen er derfor de samme som de lodsejere, der har indgået Energinets standardaftale.

Dom ved Vestre Landsret fastslår retten til at afvige fra gæsteprincippet

Det er baggrund for, at fem landmænd sammen med Landbrug&Fødevarer lagde sag an mod Energinet i spørgsmålet om, hvorvidt det er lovligt at fravige gæsteprincippet ved ekspropriation.

Det er det, Vester Landsret har slået fast i dom af 7. januar 2021.

I rettens optik er der tale om, at ledninger er anbragt efter gæsteprincippet, når ledningsejer vedlagsfrit og uden, at der er aftalt andet (end gæsteprincippet), har ledninger liggende i anden mands jord.

Omvendt er ledningerne ikke anbragt efter gæsteprincip, men med fuld forpligtigelse for grundejeren til at bekoste omlægninger, når de er anbragt efter aftale med og mod kompensation til grundejeren.  

Retten mener således, at ekspropriationsdeklarationen, i sig selv betyder, at gæsteprincippet er frafaldet. Det at frafald af gæsteprincip står eksplicit i deklarationsteksten ændre ikke ved lodsejers ansvar. Selv uden teksten om frafald at gæsteprincippet ville deklarationen være udtryk for, at princippet var frafaldet, idet der er eksproprieret, det vil sige betalt for rådighedsindskrænkningen. Præciseringen i ekspropriationsdeklarationen medfører således ikke ifølge retten pålæg af byrder eller tab af rettigheder for lodsejerne, der ikke allerede følger af deklarationens bestemmelse om Energinets ret til at benytte arealerne med såkaldt fuld tilstedeværelsesret.

Retten finder på den baggrund, at ekspropriationsdeklarationens vilkåret om frafald af gæsteprincippet er uden selvstændig retlig betydning og som følge heraf ikke ulovligt.

Landmændene og Landbrug&Fødevarer har besluttet at anke dommen til højesteret og har engageret advokat Rene Offersen til at føre ankesagen ved Højesteret.

Dansk Skovforenings anbefaling

Dommen siger kun noget om muligheden for at fravige gæsteprincippet ved ekspropriation, mens den generelle regel om at gæsteprincippet gælder når en ledningsejer og en grundejer ikke har aftalt andet, når ledningsejer får lov til at placere sin ledning på grundejerens ejendom.

Derfor anbefaler Dansk Skovforening fortsat medlemmer at undgå afvigelser fra gæsteprincippet i forbindelse med indgåelse af frivillige aftaler.

Har du en konkret sag så er vi klar til at yde rådgivning.