Forskningsprojekt: Ild kan skabe værdifulde levesteder i skoven

Dansk Skovforening var inviteret med, da resultaterne fra forskningsprojektet ”Ild som et omkostningseffektivt naturplejeredskab i skov og landskab” blev præsenteret. Ild kan skabe værdifulde levesteder i skoven, lyder en af projektets konklusioner.

Et netop afsluttet forskningsprojekt viser, at ild i skov er godt for biodiversiteten. Foto: Pixabay

Vi kender ild som et naturplejeredskab i det åbne land. Her har det i mange år har været et nøgleredskab, når lyngen skulle forynges for at bevare heden. Men ild kan med fordel også anvendes på træer og i skove, hvor det kan veteranisere træer og skabe værdifulde levesteder i både skovbund og stammer.

Det er et af resultaterne i projektet ”Ild som et omkostningseffektivt naturplejeredskab i skov og landskab”, der siden 2017 gennem 12 forsøg har undersøgt effekten af ild som et redskab til naturpleje – i både det åbne land og skove.

Det er Aage V. Jensen Naturfond, Københavns Universitet og GEUS, der står bag projektet, og som i denne uge præsenterede projektets resultater til et seminar for en række interessenter, herunder Dansk Skovforening.

LÆS OGSÅ

Sitkagraner bliver fjernet med ild i Lille Vildmose

Svenske erfaringer med ild i skov

I Sverige har man – i modsætning til Danmark – erfaring med at anvende ild som naturpleje i skove. Det fortalte Anders Granström fra Sveriges Lantbruksuniversitet om i et indlæg på seminaret.

Da naturbeskyttelsestankerne opstod i Sverige, kortlagde myndighederne de værdifulde naturarealer, som blev henlagt til egen udvikling. Efterhånden blev svenskerne dog klar over, at de boreale skove har brug for forstyrrelse for at opretholde de mange levesteder – derfor anvender svenskerne i dag ild som naturpleje i skovene.

En kontrolleret brand i de boreale skove brænder kun i ca. to minutter på samme sted, inden ilden  bevæger sig videre. Skoven brænder dermed ikke ned, men bunden ryddes på en skånsom måde, der efterlader plads til andre arter end græs. Undersøgelser viser, at temperaturen i de allerøverste jordlag kun hæves en til to grader, hvilket beskytter jordbundens organismer under den kontrollerede skovbrand.

Som en del af den svenske FSC-skovstandard skal skovejeren brænde en fast procentdel af de afdrevne arealer, og ild som redskab i naturplejen er dermed blevet et kendt virkemiddel blandt de svenske skovejere.

Veteranisering med ild

I Danmark har vi ingen erfaringer med kontrollerede brande i skovene. Et af formålene med projektet var derfor at undersøge ild som redskab til veteranisering af træer i danske skove.

I forsøget ringer forskerne de enkelte træer med en gasbrænder, hvor barken svides af hele vejen rundt. Derefter måler de mortaliteten hos de forskellige træarter for at se, hvilke træarter der responderer bedst på behandlingen.

Vi har endnu til gode at se forsøg med afbrænding af hele skovstykker i Danmark, men med ringningsforsøget har vi fået indsigt i, hvilke danske arter, der er modtagelige for brand. Det kan du læse mere om i næste nummer af Skoven, hvor seniorrådgiver hos GEUS Peter Friis Møller skriver om resultaterne af sine forsøg med ild i danske skove.