Genoplivning af Finanslovens skovordninger ?

Nedlæggelsen af de tre skovordninger strider åbenlyst imod Regeringens visioner om et fossilfrit Danmark og imod samfundets stigende krav til skovene. Vi håber at ordningerne bliver genoplivet. Læs også Skovrådets glimrende brev til Miljøministeren.

Finanslovsforliget for 2009 mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance ramte skovbruget hårdt ved at fjerne skovbrugets konsulentordning, produktudviklingsordning og produktionsafgiftsordningen for juletræer og pyntegrønt.

I den forløbne måned har Skovforeningen skrevet til Miljøministeren, til Folketingets Miljøudvalg og vi har mødt partiernes miljøordførere, hver gang med budskabet at ordningerne bør genoplives af hensyn til skovbrugets bæredygtighed og udviklingen af miljøvenlige, ikke-fossile produkter.

Vi har også bedt Miljøministeren om et møde for at diskutere finanslovsforligets konsekvenser for skovbruget, men han svarer at han ikke har mulighed for at mødes for tiden da han er forhindret af andre forpligtelser, og at Skovforeningen er velkommen til at henvende sig på et senere tidspunkt.

Finansloven skal vedtages inden jul.

Skovforeningen har ikke opgivet håbet om at en eller flere af skovordningerne bliver genoplivet. Og hvis det ikke sker i 2009, så senere.

Nedlæggelsen af de tre skovordninger strider så åbenlyst imod Regeringens visioner om et fossilfrit Danmark og imod samfundets stigende krav til skovene og naturen at Regeringen selv må få øje på det på et tidspunkt.

Også Skovrådet har skrevet til Miljøministeren

Brevet er godt, og da Skovrådet består af medlemmer fra Dansk Skovforening, Dansk Landbrug, HedeDanmark, Skovdyrkerforeningerne, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danske Træindustrier, Nepenthes, WWF, Friluftsrådet samt repræsentanter for de skovbrugsfaglige og naturvidenskabelige områder, burde ministeren lægge mærke til det. Her er et uddrag fra Skovrådets brev af 28. november:


Kære miljøminister Troels Lund Poulsen,

(…) Et samlet Skovråd – som ifølge Skovloven er din rådgiver i skovbrugsfaglige og skovpolitiske spørgsmål – vil gerne give udtryk for, at Rådet finder, at forliget er udtryk for en meget kortsigtet og skadelig politik på skovområdet, og at forliget forringer skovbrugets langsigtede muligheder for en bæredygtig udvikling. Kravene og udfordringerne til en bæredygtig udvikling af skovene har samtidig aldrig været større. Og hér spiller alle tre ordninger en vigtig og ganske central rolle.

Udviklingen af mere miljømæssigt og økologisk bæredygtige produktionsmetoder for juletræer og pyntegrønt samt af benyttelsen af træ som et fornybart og miljøvenligt råstof er afhængigt af, at der til stadighed forskes i og udvikles nye metoder til fremme heraf. Med beslutningen om at fjerne statstilskuddene til produktudvikling og produktionsafgiftsfonden fjernes de to ordninger, der specifikt fremmer denne mere bæredygtige udvikling. Det er i direkte modstrid med Nordisk Ministerråds såkaldte Selfoss deklaration, som du underskrev så sent som i august 2008.

Viden om en bæredygtig udvikling af de danske skove har kun en værdi, hvis den bliver formidlet til ejerne og praktikerne. Dette sker gennem tilstedeværelsen af et konsulentsystem. Erhvervets ejendomsstruktur med mere end 26.000 skovejere, hvoraf langt de fleste ikke har en skovfaglig uddannelse, har i mere end 100 år krævet, at der findes en konsulentrådgivning, og denne har dokumenteret sin betydning for at fremme og bevare de flersidige værdier i vore skove og har navnlig gennem de seneste 20 år haft afgørende betydning for formidlingen af samfundets ønsker til skovejerne.

Skovrådet skal derfor anmode dig om at arbejde for, at ordningerne fortsat vil være at finde på finansloven for 2009, idet der i modsat fald tabes meget viden og videnformidling til skade for de danske skove og for det danske samfund. Såfremt dette måtte være udelukket, skal Rådet anmode om, at der i forbindelse med det afsluttende arbejde med finansloven for 2009 gives en tydelig hensigtserklæring om, at ordningerne i en eller anden form genindføres snarest muligt.

Med venlig hilsen
På vegne af Skovrådet

Niels Elers Koch
Formand for Skovrådet