Grøn Vækst glemmer skovene

Skovrådet, som ifølge skovloven rådgiver ministeren om skove og skovbrug, konstaterer at regeringen ikke har fulgt op på den meget væsentlige rolle som skovene og skovbruget kan spille for at nå flere af de prioriterede mål i Grøn Vækst.

Formanden for Skovrådet, professor Niels Elers Koch fra Københavns Universitet, konstaterer, at regeringen i sit udspil om Grøn Vækst i stor udstrækning ikke har fulgt op på den meget væsentlige rolle, som skovene og skovbruget kan spille, for at nå flere af de prioriterede mål, der fremgik af kommissoriet for ministerudvalget om Grøn Vækst.

Det gælder f.eks. skovenes og skovbrugets rolle i forbindelse med:

  • et vandmiljø af god kvalitet

  • reduktion af CO2-udledningen (både gennem øget anvendelse af træ til energi og gennem øget oplagring af CO2 i eksisterende skov, i ny skov og i træprodukter)

  • sikring af biodiversiteten

  • mere og bedre tilgængelig natur

  • den danske oplevelsesøkonomi i kraft af sit bidrag til friluftsliv, turisme mv.

  • et grønt teknologilaboratorium, hvor skovbruget i fremtiden kan spille en endnu vigtigere rolle som leverandør af ikke-fossil energi og træ-materialer

  • en forstærket innovation og udvikling af teknologi – herunder miljøteknologi – inden for jordbruget.

– Aldrig før har så mange mennesker haft en så stor efterspørgsel efter så mange forskellige produkter, goder og tjenester fra skovene, udtaler Niels Elers Koch. For at udnytte det store, flersidige potentiale, som skovene og skovbruget rummer, på en bæredygtig måde, og for at undgå alvorlige interessekonflikter, er der derfor behov for at inddrage skovene og skovbruget mere i arbejdet med opfølgningen på Grøn Vækst. Herved vil jordbruget, landskabet, naturen og miljøet også blive betragtet som en helhed.

Skovrådet, der repræsenterer alle interesser i skovene, og som ifølge Skovloven har til opgave at rådgive miljøministeren, bidrager meget gerne til dette arbejde. Problemet må være, at skovene og skovbruget blev glemt i kommissoriet for Grøn Vækst, der fokuserer på landbruget.

Skovrådet har derfor med glæde noteret, at miljøministeren den 1. april 2009 har lovet Folketinget at få udarbejdet en såkaldt ”Skovplan”, og at han har erklæret sig parat til at investere mere i privat og statslig skovdrift. Så det kan fortsat nås, at få skovene og skovbruget med i opfølgningen på Grøn Vækst, slutter Niels Elers Koch.

Fakta om Skovrådet

Skovrådet har ifølge Skovloven til opgave at rådgive miljøministeren i skovbrugsfaglige og andre spørgsmål vedrørende skove, at afgive udtalelser til ministeren på eget initiativ om spørgsmål af betydning for skovene eller Skovlovens administration og at følge udviklingen i skovene og Skovlovens administration.

Skovrådet består bl.a. af medlemmer fra Dansk Skovforening, Dansk Landbrug, HedeDanmark, Skovdyrkerforeningerne, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danske Træindustrier, Nepenthes, WWF, Friluftsrådet samt repræsentanter for de skovbrugsfaglige og naturvidenskabelige områder.