Lovforslag om artsbeskyttelsen vedtaget

Implementeringen af den strenge artsbeskyttelse - artikel 12 beskyttelsen - er gennemført. Tilbage står arbejdet med at lave en vejledning om "god praksis" som skal fastlægge hvordan de danske løvskove skal drives for at loven overholdes.

Lovforslag om artsbeskyttelse godkendt

Regeringens forslag til den lov som skal sikre en række flagermusarter og andre dyr på habitatdirektivets bilag 4 – den såkaldte ”strenge artsbeskyttelse” – blev vedtaget inden sommerferien stort set uden ændringer. Se loven her

Loven fastsætter en række tilføjelser til blandt andet naturbeskyttelsesloven og vildtforvaltningsloven.

Her fastsættes bestemmelser om at de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, ikke forsætligt må forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden ligesom at yngle- eller rasteområder for de samme arter ikke må beskadiges eller ødelægges. En del af arterne på bilaget (flagermusene) er skovlevende arter som er knyttet specielt til løvskov. Skovforeningen mener at det kan give en væsentlig begrænsning af løvskovsdyrkningen i Danmark.

Hvad betyder det for skovejerne?

Men hvilke begrænsninger det giver og hvilke betingelser der i praksis skal være opfyldt og hvornår man som ejer kan være sikker på at man overholder lovgivningen er endnu uklart.

Af lovbemærkningerne fremgår det at under normale omstændigheder vil almindelig skovdrift, hvor der indenfor et samlet skovområde til enhver tid er nogenlunde samme løvskovsareal, aldersfordeling af løvtræ og variation i skovbilledet (herunder beskyttet natur), ud fra princippet om økologisk funktionalitet kunne sikre, at der opretholdes yngle- eller rasteområder for især flagermus i overensstemmelse med artikel 12.

Vejledning om “god praksis”

Denne meget generelle og uklare beskrivelse skal nu underbygges af vejledning til skovejere om at integrere artshensyn i skovdriften (»god praksis«) – en vejledning som skal udarbejdes i den kommende tid.

Miljøministeren har lovet at udarbejdelsen af vejledningen ”god praksis” vil ske i tæt samarbejde med Skovforeningen.

Skovforeningens indflydelse

Skovforeningen kommenterede fra starten for forslaget i forsøg på at sikre en fornuftig implementering af artikel 12 beskyttelsen. Se Skovforeningens bemærkninger her og læs ministerens svar til Skovforeningen her