Indkaldelse til Dansk Skovforenings ordinære generalforsamling

Skovforeningens afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 19. maj 2009 på Hvidkilde, Fåborgvej 260, 5700 Svendborg.

9.30

Morgenkaffe og uddeling af stemmesedler. På generalforsamlingen stemmes ved personlig nærværelse eller gennem skriftlig fuldmagt til anden person (lovenes §§ 5 og 6). Udlevering af stemmesedler er betin-get af at kontingentet for 2009 er betalt (lovenes § 5). Stemmekort med fuldmagtserklæring er vedlagt denne udsendelse.

10.00

Generalforsamling med dagsorden i henhold til lovenes § 6:
 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Forslag der på lovlig måde er forlangt afgjort på generalforsamlingen.
 5. Kontingent og honorarer.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til bestemmelserne for dennes sammensætning.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

Ad 2 & 3
Den skriftlige beretning og det reviderede regnskab vil inden generalforsamlingens afholdelse blive udsendt til foreningens medlemmer.

Ad 4
Der er ikke indkommet forslag.

Ad 5
Bestyrelsen forslår at det samlede kontingentgrundlag stiger med 4 %. Der fremlægges to modeller til afstemning blandt medlemmerne: Forslag A indebærer en 4 % stigning for alle kontingentområder. Forslag B indebærer en tilnærmelse mellem Jylland (udenfor hedeegne) og Fyn/Sjælland:

 

Kontinent-område

Andel af

medlemsareal

2009-kontingentsats

(kr)

Forslag A:

Nye satser               Stigning

(kr)

Forslag B:

Nye satser               Stigning

(kr)

1

57 %

33,20

34,50

1,30

34,30

1,10

2

22 %

26,60

27,70

1,10

28,10

1,50

3

7 %

22,30

23,20

0,90

23,80

1,50

4

14 %

16,60

17,30

0,70

17,30

0,70

Sum

100 %

3.898.711

4.054.346

 

4.056.864

 

Efter forslag B vil kontingentområderne 1,2 og 3 efter en længere årrække nærme sig samme niveau, forudsat flere års lignende generalforsamlingsbeslutninger. Derimod vil kontingentområde 4 (hedeegne) fortsat betale et mindre kontingent. Skovforeningens kontingentudvalg konkluderede blandt andet i 2005/2006 at en forskel mellem hedeegnes og gamle skovegnes kontingent var rimelig.

Download forslag A og forslag B ( PDF-fil)

Bestyrelsen foreslår at honorarerne stiger med 4% og således udgør:

 • Dansk Skovforenings formand: 261.000 kr.
 • Dansk Skovforenings næstformand: 130.500 kr.
 • Tredje medlem af forretningsudvalget: 65.250 kr.

Ad 6
I henhold til bestemmelserne i lovene afgår i år efter tur følgende af bestyrelsens medlemmer:

 1. Peter Arnold Busck. Modtager genvalg.
 2. Poul Arne Madsen. Modtager genvalg.
 3. Niels Peter Dalsgård Jensen. Modtager genvalg.
 4. Niels Bjerg. Modtager ikke genvalg.

En kreds af skovejere opstiller forstkandidat Niels O. Lundstedt, Dønnerup, til valg til bestyrelsen.

Ethvert medlem kan opstille kandidater til bestyrelsesvalget, og opstillingen kan ske på selve generalfor-samlingen. Da mange stemmer afgives i henhold til udstedte fuldmagter, vil det være en fordel at Skovforeningens sekretariat meddeles om opstillede kandidater så tidligt, og gerne inden 1. maj, at navnene kan sendes til medlemmerne inden generalforsamlingen. Inden en kandidat opstilles, skal denne selv godkende sin kandidatur.

Ad 7
Bestyrelsen foreslår at foreningen genvælger statsautoriseret revisionsaktieselskab Grant Thornton.

Ad 8
Eventuelt.

Efter generalforsamlingen

… er der frokost og ekskursion i Hvidkildes skove.