Ny bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

1. februar 2015 er en ny bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse trådt i kraft. 21 KO-krav er ophævet som følge af reduktion i antallet af krav i EU's nye landbrugsreform.

1. februar 2015 er en ny bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse trådt i kraft. Den nye bekendtgørelse erstatter bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse og GLM-bekendtgørelsen (om god landbrugs- og miljømæssig stand).

21 KO-krav ophævet

Antallet af KO-krav (krav om krydsoverensstemmelse) er reduceret fra 125 til 105, dvs. 21 krav er ophævet som følge af reduktion i antallet af krav i EU’s nye landbrugsreform.

Se de 21 ophævede KO-krav  (PDF-fil).

Den mest relevante ændring for skovejere, der modtager landdistriktsstøtte er, at krav 1.27 omhandlende beskyttelse af reder og redetræer ophæves. Det erstattes i stedet af krav 1.38 Forbud mod beskæring af træer og buskads på landbrugsarealer i fuglenes yngletid (fra 15. marts til 31. juli).

Det skal dog bemærkes, at det i henhold til Jagt og vildtforvaltningsloven §6 a stk. 2 er forbudt forsætligt at ødelægge, beskadige eller fjerne fugles reder. En sådan lovovertrædelse er stadig forbundet med en bødestraf, men der trækkes ikke længere i landbrugsstøtten eller landdistriktsordningen.

De fleste ophævede krav omhandler dog anvendelse og udbringning af spildevandsslam, anvendelse af sprøjtemidler, god landbrugs- og miljømæssig stand for jord (herunder bekæmpelse af flyvehavre og Kæmpebjørneklo) samt folke-, dyre- og plantesunhed.

Centralisering af kontrollen

NaturErhvervstyrelsen vil fremover være den eneste myndighed, der fører kontrolbesøg. Kommuner og Fødevarestyrelsen foretager således ingen fysiske kontrol. Alle KO-krav kontrolleres fremover ved kontrolbesøg, hvorved omfanget af det enkelte besøg bliver større.

Uklart: juridisk grundlag for reduktion i støtten pga. overtrædelse af reglen om to-meter bræmmer?

I forbindelse med udarbejdelse af den nye bekendtgørelse har NaturErhvervstyrelsen modtaget spørgsmål om, hvorvidt der er juridisk grundlag for at reducere landbrugsstøtten ved lovovertrædelse af reglen om to-meter bræmmer langs vandløb.

NaturErhvervstyrelsen undersøger dette i samarbejde med Miljøministeriet og kontrollerer derfor ikke bræmmerne eller foretager træk i støtten, før spørgsmålet er afklaret.