Skal afgiftslettelser til erhvervslivet finansieres af varmekunderne?

Dansk Erhverv vil omlægge erhvervsstøtteordninger for at styrke danske virksomheders konkurrenceevne, og forslaget vil organisationen bl.a. finansiere gennem en ny afgift på biomasse. Men det vil sende regningen videre til de danske fjernvarmekunder og klimaregnskabet, skriver Dansk Skovforening sammen med andre aktører i debatindlæg i Berlingske.

Foto: Malene Breusch Hansen
Debatindlægget er oprindeligt bragt i Berlingske den 28. juni 2023

Dansk Erhverv har fremlagt en plan for en revision af erhvervsstøtteordningerne. Formålet er at sikre bedre rammevilkår for erhvervslivet. Det, synes vi, er en god ide. Problemet er blot, at Dansk Erhverv ikke kun omlægger egne støtteordninger, men også foreslår en ny afgift på biomasse. Det kan umiddelbart være lidt svært at se rimeligheden i, at danske varmekunder skal finansiere Dansk Erhvervs skattepolitiske udspil.

Ca. to tredjedele af Danmarks vedvarende energi kommer fra biomasse. Alle er enige i, at den andel vil falde i takt med, at der udbygges med sol og vind. Derfor er der dels tale om en finansieringskilde, som ikke vil sikre Dansk Erhverv et varigt provenu, dels er bæredygtigt produceret biomasse en forudsætning for, at Danmark både har en stabil energiforsyning og når sine klimamål.

Skal vi nå målet om 110 pct. reduktion i 2050, er det en forudsætning at anvende biomasse sammen med CCUS-teknologier, hvor kulstoffet enten genanvendes til fx avancerede brændstoffer eller lagres i jorden. Derfor bør man ikke afgiftsmæssigt sidestille biomasse med kul og andre fossile brændsler. 

Biomasse udgør en væsentlig komponent i den grønne omstilling. Det gælder ikke kun i energisektoren, men fremover også i mange andre sektorer i takt med, at vi overgår til en bioøkonomi, hvor fossilt baserede produkter skal erstattes med biogene.

Her spiller skovbrug og træproduktion en helt afgørende rolle. For at sikre biogene produkter og gavntræ til andre sektorer er det en forudsætning at have en god driftsøkonomi i hele skovens dyrkningscyklus. At skovbrug er økonomisk bæredygtigt, er en forudsætning for at nå regeringens målsætning om rejsning af yderligere 250.000 ha skov og dermed frembringelse af de biogene ressourcer, vi får et skrigende behov for i fremtiden.  

Træbiomassen skal naturligvis være ansvarligt og bæredygtigt produceret. Danmark har været blandt de første lande til at stille strenge bæredygtighedskrav til biomassebrændsler, som sidenhen er blevet indarbejdet i EU-lovgivning. Her stilles blandt andet krav om at opretholde skovenes kulstoflager, gentilplante, tage særlige biodiversitetshensyn mv.

Disse krav skal snart evalueres, justeres og tilpasses, så vi sikrer en fortsat ansvarlig anvendelse af træbiomasse. Vi ønsker Dansk Erhverv alt det bedste med deres arbejde for at sanere junglen af støtteordninger, men det bør ikke ske via danskernes varmeregning.