Træ står godt i EU-kommissionens nye krav til biobrændstoffer

Forslag fra EU-kommissionen om at minimere negative klimaeffekter ved brug af biobrændstoffer til transport. Træ kan fint klare de foreslåede skærpede krav.

I denne sommer blev debatteret i medierne om det er godt at bruge biomasse til brændstoffer i transportsektoren i stedet for til mad. Debatten blev forstærket af tørken i USA og det følgende fald i fødevareproduktion.

I oktober 2012 har EU-kommissionen udsendt et forslag og tilhørende pressemeddelelse om at minimere negative klimaeffekter ved brug af biobrændstoffer, herunder træ.

Forslaget vil ændre to gældende direktiver om henholdsvis fremme af brug af energi fra fornybare kilder og kvalitet af diesel og benzin. Disse direktiver kræver at 10 % af alt brændstof brugt til transport i EU-landene, skal komme fra fornybare energikilder, fx biomasse, i 2020.

De foreslåede ændringer gælder to delområder: at undgå at promovere brug af fødevarer til brændstof i transportsektoren og at udbygge bæredygtighedskrav ved brug af biomasse til transportbrændstof. Begge dele handler både om produktion i EU og importeret biobrændstof til EU.

Kommissionen foreslår at kun 5 % fødevarebaseret biobrændstof til transport må tælles med i opfyldelsen af målet på 10 %. Det vil sandsynligvis fremme udviklingen af teknologi til udnyttelse af såkaldte 2. generations brændstoffer, herunder træ. Resultatet kan blive øget brug af træ til energi.

I forhold til bæredygtighed foreslås:

  • Strammere krav til reduktion af drivhusgasudledning fra biobrændstoffer over hele produktets livscyklus: Nye produktionsenheder af biobrændsel skal mindst reducere udledningen med 60 %. Træbasserede brændstoffer kan leve op til dette, ifølge EU-kommissionens nuværende opgørelser.
  • Markeds-incitamenter for biobrændstoffer med ingen eller meget små emissioner fra indirekte ændringer i arealanvendelse (Indirect Land-Use Change, ILUC). Disse emissioner opstår fx hvis der fældes skov for at dyrke majs til fødevarer til erstatning for anden majs der er brugt som brændstof. Konvertering af oprindelige skove til plantager kan også reducere kulstoflageret på det specifikke areal. Biomasse fra konvertering af oprindelig skov til plantager eller fra områder med høj biodiversitet som skades af udtagningen, er dog allerede udelukket fra at bidrage til 10 % målet.
  • Når brændstofleverandører og medlemsstater indberetter drivhusgasreduktioner fra biobrændstoffer, skal der medregnes ILUC-faktorer for indirekte ændringer i arealanvendelse. Faktorer og grupperinger af råvarer skal revideres og holdes opdateret af Kommissionen ud fra ny videnskabelig viden. Medregning af indirekte ændringer af landanvendelsen (ILUC) kan have en betydning for energitræ fra skovene. Især hvis de nye krav kommer til at danne grundlag for generelle bæredygtighedskriterier for biomasse til energi.

Forslaget giver forskellige biomasse-grupper forskellige ILUC-faktorer. Disse faktorer skal repræsentere den estimerede emission fra arealanvendelses-ændringer på globalt niveau.

Træ får en ILUC-faktor på 0 g/MJ af Kommissionen. Det betyder at brug af træ til biobrændstof ikke anses for at føre til en indirekte udledning af drivhusgasser. Det favoriserer træ frem for stivelses-, sukker- eller olieafgrøder. Træ til bioenergi (undtagen savværkstræ og finer) er desuden foreslået favoriseret i forhold til foderafgrøder under beregninger for opnåelse af 10 %-målet med henholdsvis en faktor 4 (for bark, grene, blade, savsmuld og spåner) og en faktor 2 (alt andet træ, ikke medregnet savværkstræ og finer). Hermed understreges det at råmateriale med ringe økonomisk værdi ved anden anvendelse end bioenergi, skal favoriseres.