Anbefalinger om skovrejsning og biodiversitet i skoven til miljøministeren

Skovrådet har sendt to vigtige fremadrettede anbefalinger til miljøministeren om fremme af skovrejsning som klimavirkemiddel i Danmark og anbefalinger til fremme af biodiversitet i produktionsskoven.

Mere biodiversitet i Danmarks skove og mere skov i Danmark til gavn for klimaet er to emner, som er højt på den politiske dagsorden. Begge er samtidig overskrifter i Danmarks Nationale Skovprogram, der sætter retningen for udviklingen af Danmarks skove.

Skovrådet fik en særlig rolle i forhold til at følge op på skovprogrammet. Skovrådet har derfor siden efteråret diskuteret, hvordan skovrejsning kan fremmes som klimavirkemiddel i Danmark, og hvordan biodiversiteten kan fremmes i produktionsskoven. To emner som Skovrådet fandt særligt relevant at diskutere og hvor der var basis for at nå frem til fælles anbefalinger.

Arbejdet i rådet har nu resulteret i to sæt anbefalinger fra Skovrådet til Miljøminister Lea Wermelin:

  • Skovrådets anbefalinger om fremme af skovrejsning som klimavirkemiddel i Danmark
  • Skovrådets anbefalinger til fremme af biodiversitet i produktionsskoven og virkemidler til at fremme biodiversiteten i produktionsskoven

Hent anbefalingerne fra Skovrådet (PDF-fil).

Dansk Skovforening er glade for at det trods flere sværdslag er lykkes rådet at komme frem med vigtige fremadrettede anbefalinger til ministeren. Det på trods af at der stadig er mange områder, hvor vi kunne ønske mere viden for at komme med endnu mere præcise anbefalinger.

Behov for mere forskning på området

Forskerne fra Københavns og Århus Universiteter, som er tilknyttet Skovrådet har løbende pointeret områder hvor der er brug for mere viden og forskning.

De peger blandt andet på behov for mere viden om træstrømmene og udvikling af nye materialer, der kan laves af den biomasse som i dag brændes af, analyser og beregninger af omkostningseffektivitet (kort- og langsigtet klimaeffekt) ved naturlig succession sammenlignet med tilplantning, analyse og dokumentation af indflydelsen på biodiversitet i produktionsskoven i samspil med træartsvalg, foryngelsesdynamik m.m.

De tre forskere tilknyttet rådet har derfor lavet en liste over 16 identificerede forskningsbehov i relation til de to anbefalinger, som er vedlagt Skovrådets anbefalinger til ministeren.

Kort om Skovrådet

Skovrådet er et rådgivende udvalg, der er nedsat af Miljøministeren i henhold til § 47 i Skovloven.

Skovrådet har til opgave:

1) at rådgive ministeren i skovbrugsfaglige og andre spørgsmål vedrørende skove,

2) at afgive udtalelser til ministeren på eget initiativ om spørgsmål af betydning for skovene eller lovens administration og

3) at følge udviklingen i skovene og lovens administration.

Formanden udnævnes af miljøministeren. Rådet består derudover af repræsentanter fra Dansk Skovforening, Landbrug & Fødevarer, HedeDanmark, Skovdyrkerne, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danske Træindustrier, WWF Verdensnaturfonden, Verdens Skove, Friluftsrådet, KL og fra de institutioner, der forsker i skovbrugs- og naturfaglige emner.

Repræsentanterne udpeges af miljøministeren. Dansk Skovforening har 2 pladser i Skovrådet, som er besat af Næstformand Niels Otto Lundsted og Afdelingsleder Tanja Blindbæk Olsen.