Biomasse er et nødvendigt batteri i energisektoren

Brugen af biomasse i energisektoren bliver udskældt i en artikel i Politiken – men det er helt nødvendigt at bruge biomasse i energiproduktionen, hvis vi skal nå klimamålene: Biomasse er i dag eneste alternativ til at skrue op for brugen af fossile brændsler, fordi andre vedvarende kilder som sol og vind endnu ikke er tilstrækkeligt udbygget.

Skærbækværket ved Kolding har siden 2017 fyret med skovflis i stedet for fossile brændsler. Foto: Colourbox

Politiken bragte den 5. juli en artikel om brugen af træbiomasse i den danske energiforsyning, som ikke tager skade af at blive suppleret med fakta og nuancer.

Det er korrekt, at Danmark har et stort forbrug af træbiomasse, fordi der var et politisk ønske om at komme væk fra fossile brændsler. Biomasse er defineret som en vedvarende, bæredygtig og CO2-neutral energikilde. Man kan være enig eller uenig i dette, men der er en vis logik i, at vi løser et globalt problem ved at bruge de globalt vedtagne definitioner.

Vi taler meget om solceller og vindmøller, når vi bryster os af at være et grønt foregangsland. Faktum er, at to tredjedele af Danmarks vedvarende energi kommer fra biomasse, og heraf kommer størsteparten fra træbiomasse.

På sigt vil udbygning af sol, vind, geotermi m.v. betyde, at forbruget af træbiomasse til energi falder. I øjeblikket er alternativet til træbiomasse imidlertid at vende tilbage til kul og andre fossile brændsler.

Uden biomasse kan Danmark glemme alt om at nå sine CO2-reduktionsmål. Det gælder både 70 pct.-målsætningen i 2030 og 110 pct.-målsætningen i 2050. Sidstnævnte forudsætter faktisk brug af træbiomasse kombineret med CCS-teknologi, da det giver mulighed for at trække CO2 ud af atmosfæren, hvorved vi rent faktisk begynder at løse problemerne fremfor blot at stabilisere skaden på det nuværende niveau.

Vi skal være 10,5 mia. mennesker på kloden i 2050, og vi bliver rigere og lever længere. Det kommer til at give et gigantisk træk på alle tænkelige ressourcer. Alene det globale boligareal forventes at forøges med 50 pct. inden for de næste 30 år. Hvis ikke det skal ende i en miljømæssig faldgrube af stål, beton og plastik, så har vi brug for at omstille os til en bioøkonomi, hvor vi i stigende grad laver produkter af fornybare ressourcer fremfor at fortsætte med at udplyndre undergrunden. Her kommer træ til at spille en afgørende rolle.

Træ vokser som bekendt ikke i lange, lige planker, og der vil således uundgåeligt være rest- og tyndingsprodukter, hvis der skal produceres træ til byggeri, møbler mv., som er en forudsætning for grøn omstilling. På sigt vil det formentlig finde andre anvendelsesformer end afbrænding. Dels vil der ske en løbende udbygning af sol- og vindenergi mv., dels vil efterspørgslen efter biogent kulstof til andre formål stige.

Men det er grundlæggende en forkert præmis at tro, at man kan få gavntræ til byggematerialer og møbler uden også at have et restprodukt.

Det er ligeledes en halvkvædet vise, når det i artiklen fremføres, at træet vil binde mere kulstof ved at blive i skoven fremfor at blive brændt af. Isoleret set er det rigtigt, men i Danmark er det restprodukterne, der bruges til energi. Gavntræet bruges til byggeri, møbler mv., og her substituerer det brugen af stål, beton mv., som er langt mere CO2-tungt at producere.

Man kan fint diskutere volumen i brugen af biomassen i den danske energiforsyning, men det er ikke realistisk, at Danmark når sine nuværende reduktionsmål uden brug af biomasse. Det vil sende et relativt sløjt signal til resten af verden, hvis vi begynder at renoncere på disse.

Samtidig er bæredygtigt og ansvarligt produceret biomasse, som vi kender det fra de danske skove, med til at sikre en sund driftsøkonomi i skovbruget. Det betyder, at vi får mere skov, som både kan binde CO2, når skoven vokser, når det bliver til produkter, og når det erstatter stål, beton og fossile brændsler.  Aktivt skovbrug og træproduktion er en forudsætning for – ikke i modsætning til – den grønne omstilling. 

Debatindlægget her er indsendt til Politiken, der ikke har ønsket at bringe det.