Det er oplagt at kombinere skov med vindmøller

Med de teknologiske fremskridt kan vi nu med fordel sætte vindmøller op i skove. Vi mangler bare at justere Skovloven, så anlæggene bliver lovlige – her kan vi kigge til Sverige, der har gode erfaringer med at kombinere de to anvendelser, skriver vi i et debatindlæg til Altinget.

I et debatindlæg foreslår vi at justere skovloven, så det bliver muligt at sætte vindmøller op i skove. Foto: Joakim Bisgaard Jensen

Debatindlægget er oprindeligt bragt i Altinget d. 15. november 2023.

Det er en velkendt sag, at Danmarks areal er begrænset, og at vi ikke er i nærheden af at have jord nok til at indfri de mange ønsker og forslag.

I 2017 viste en opgørelse, at der var planer svarende til 140 procent af Danmarks areal. Sidenhen er antallet af ønsker og målsætninger vokset yderligere.

Det gælder eksempelvis aftalen om udtagning af 100.000 hektar lavbundsjod, målsætningen i regeringsgrundlaget om rejsning af yderligere 250.000 hektar skov, og senest klima- og energiminister Lars Aagaards (M) kortlægning af 32 områder, der kan udlægges til nye energiparker på land.

Der er masser af god fornuft i disse målsætninger, men hvis det hele skal lykkes, så er der behov for en åben tilgang til samtænkning af arealanvendelsen. Skov udgør cirka 15 procent af Danmarks areal, og med regeringens ambitiøse målsætning om at rejse yderligere 250.000 hektar vil skoven dække cirka 20 procent.

Det er samtidig en kendt sag, at udbygningen af vedvarende energi på land går for langsomt, hvilket gør det vanskeligt at indfri målsætningerne for den grønne omstilling. Det har Dansk Skovforening sammen med en række andre aktører sat fokus på i Alliancen Vedvarende Energi – sammen om grøn strøm på land.  

Skovloven spænder ben

En væsentlig årsag til, at det går for langsomt, er, at det er vanskeligt at finde egnede arealer. Af samme grund vil det være oplagt at kigge på muligheden for at opsætte vindmøller i skov.

Det sker i dag ikke af to grunde. Dels er der et forbud i lovgivningen, dels har teknologien hidtil ikke været moden.

Tidligere var vindmøllerne ikke høje nok til at være tilstrækkelig fri af træernes kronedække, til at det kunne fungere optimalt. Men moderne møller er i dag så store, at træproduktion og vindenergi fint kan gå hånd i hånd.

I dag forbyder Skovloven imidlertid skovejeren at etablere anlæg, der ikke er nødvendige for skovdriften. Derfor foreslår vi, at der sker en justering af loven, så det bliver muligt at sætte vindmøller op.

Opsætning af vindmøller vil næppe være attraktivt for alle skovejere. Det skal naturligvis ske på frivillig basis og via positive incitamenter, men det skal naturligvis også ske med forståelse for naboer og hensyn til natur- og biodiversitet, og endelig skal det ske på skovlokationer, hvor møllerne kan rejses, uden at skoven bliver ustabil og tager skade.

Lær af Sverige

Eksisterende skov og øget skovrejsning har en lang række gavnlige effekter. Det opsuger CO2 til gavn for klimaet, og træet kan bruges til nyttige og fornybare produkter, som er en forudsætning for den grønne omstilling.

Skoven kan også bidrage til at reducere udvaskning af kvælstof til de indre danske farvande, styrke jordens bonitet og bidrage til at sikre, at vi også har rent drikkevand i fremtiden. Der er ingen af disse gavnlige effekter, som reduceres ved opsætning af vindmøller.

I Sverige er de også begyndt at opsætte vindmøller i skov og har gode erfaringer med det. Derfor er det glædeligt, at regeringen også er begyndt at kigge i den retning. I forbindelse med udpegningen af de 32 potentielle energiparker på land, er der områder, som overvejende eller fuldstændig er dækket af skov.

Det er selvsagt positivt, men der kan sagtens være andre områder, hvor det også kan være relevant – for al vindenergi skal ikke placeres i energiparkerne.

Så lad os generelt få justeret Skovloven, så der åbnes mulighed for at rejse vindmøller i skov. Det vil øge incitamentet til skovbrug og skovrejsning, hvilket vil være til gavn for CO2-optag, materialer til grøn omstilling, kvælstofreduktion, grundvandsbeskyttelse og natur- og biodiversitet. Det er bare med at komme i gang.