EU’s landbrugspolitik forsinkes yderligere

Nye betalingsordninger med EU-finansiering kan først forventes fra 2023, hvor den nye CAP-reform forventes at træde i kraft.

EU er ved at forhandle den fælles landbrugspolitik for 2021-2027 (CAP). Det er gennem denne, at diverse betalingsordninger med EU-finansiering har sit ophav. For skov er det pt. privat skovrejsning og skov med biodiversitetsformål, som finansieres via EU-midler. Det tyder på, at der kommer overgangsbestemmelser i 2021 og 2022, så det nye program først træder i kraft fra 2023. Det vil sandsynligvis betyde, at der ikke kommer de store ændringer for ordninger for skov med EU-finansiering før tidligst i 2023.

EU-forhandlinger

Forhandlingerne om Europa-Kommissionens forordningsudkast til den kommende landbrugsreform er fortsat i gang i Bruxelles.

Den seneste tid har derfor været præget af forhandlinger mellem Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen, og de nærmer sig en politisk aftale om overgangsbestemmelserne. Det mest sandsynlige scenarie er pt. en overgangsperiode på 2 år inden den nye reform træder i kraft, hvilket i så fald vil være den 1. januar 2023. Overgangsbestemmelserne vil dog først kunne endelig færdiggøres, når der er opnået enighed om EU’s flerårige finansielle ramme frem til og med 2027.

Udarbejdelsen af de strategiske CAP-planer

Landbrugsstyrelsen er i gang med forberedelsen af den såkaldte CAP-plan, der skal udgøre den samlede plan over Danmarks implementering af regler vedr. støtte til landdistriktsudvikling, de direkte betalinger og dele af markedsordningerne i den kommende reformperiode.

I januar 2020 blev der afholdt tre tematiske workshops om hhv. klima, miljø og biodiversitet for partnerskabet af interessenter ifm. udviklingen af Den Fælles Landbrugspolitik i perioden 2022-2027 (CAP2020). Dansk Skovforening deltog og spillede blandt andet ind med et stort ønske om at udarbejdelse af grønne driftsplaner igen kan finansieres via en betalingsordning.

Videre Proces

Da forhandlingerne om både EU’s kommende budget og den kommende landbrugspolitik fortsat pågår, forventes et efterår med fokus på, at der opnås et kompromis i hhv. Rådet og Europa-Parlamentet om reformen af landbrugspolitikken.

Landbrugsstyrelsen lover fortsat løbende at inddrage interessenterne, bl.a. i forbindelse med den offentlige høring af CAP-planen, når den er udarbejdet. Der er stadig mange usikkerheder forbundet med den videre proces, ikke mindst i lyset af de endnu uafsluttede EU-forhandlinger. Derfor er det også vanskelig at sige, hvornår et udkast til en CAP-plan vil kunne præsenteres.

Vi er meget opmærksomme på teksten i den kommende CAP-plan, da den udstikker de overordnede rammer for mulig betaling for ydelser i skovene. Vi prioriterer en åben formulering, så det er muligt at udvikle på betalingsordningerne i CAP-perioden.