Fælles forslag fra erhverv og DN om naturbeskyttelse

Skovforeningen, Landbrug & Fødevarer og Naturfredningsforeningen har skrevet et fælles oplæg om mulighederne for at bruge positive incitamenter til at forbedre gennemførelsen af EUs habitatdirektiv.

Skovforeningen, Landbrug & Fødevarer og Naturfredningsforeningen har skrevet et fælles oplæg om mulighederne for at bruge positive incitamenter til at forbedre forvaltningen af de arter som EUs habitatdirektiv kræver særlig beskyttelse af, de såkaldte bilag IV-arter. Oplægget er sendt til Naturstyrelsen som er myndighed for gennemførelsen af habitatdirektivet i Danmark.

De tre parter er, på trods af vores forskellige udgangspunkter til daglig, enige om at negative incitamenter i dag er den væsentligste årsag til uhensigtsmæssig forvaltning af bilag IV-arterne og dermed indirekte årsag til at mange af disse arter er på rødlisten.

Samarbejdet med Naturfredningsforeningen, blandt andet i dette projekt, viser hvor frugtbart det når både beskyttelsesinteresserne og erhvervene i naturen fokuserer på positive incitamenter, fx betalingsordninger, til lodsejerne for at producere naturværdier. Det er langt den bedst og hurtigste måde at øge naturværdierne i skovene og på markerne.