Prisstatistik for november 2012

Nu er prisstatistikken for november 2012 tilgængelig.

Nu er prisstatistikken for november 2012 tilgængelig.

Løvtræet

Priserne steg overordnet set for både bøg, eg og ask. Den middelvejede pris faldt dog for visse af sortimenterne, hvilket skyldes en større spredning af priserne nedad på baggrund af en større mængde af indberettede handler, for de pågældende sortimenter. Dette fremgår af sammenstilling af prisoversigten for november 2012 med den grafiske fremstilling af prisudviklingen.

Således faldt middelprisen på bøg i kvalitet A, over 50 cm umiddelbart fra 1.000 kr. pr. m3 i oktober til 913 kr. pr. m3 i november. Dette skyldes at der i november blev indberettet 13 handler i prisintervallet 700 kr. pr. m3 til 1.250 pr. m3, mod 6 indberettede handler i oktober, alle med en pris på 1.000 kr. pr. m3. Til gengæld steg middelprisen for de ikke specificerede sortimenter af bøg, samtidig med at mængden af indberetninger af disse, faldt. Middelprisen for B-kvalitet, over 50 cm, faldt med kun 3 kr. pr. m3 til 699 kr. pr. m3. Derimod steg prisen på C-kvalitets kævler over 50 cm, til 477 kr. pr. m3 i november. Samlet set steg de middelvejede priser på tværs af bøge sortimenterne, således de nåede det typiske prisleje før sommeren 2012.

De samme mekanismer gjorde sig gældende for priserne på egekævler, hvor den samlede, middelvægtede pris steg, mens den middelvægtede pris for C-kvalitat over 60 cm, faldt. Den markante prisstigning for A-kvalitet over 60 cm afbilledet i  den grafiske fremstilling af prisudviklingen skal tages med det store forbehold at der kun er indberette en handel for dette sortiment i november, ligesom i oktober.

Middelprisen på ask steg en anelse i november og lagde sig som en af de højeste samlede middelpriser der er opnået i 2012 for ask. Derimod gik prisen på A-kvalitetskævlerne mellem 40-49 cm af ask endnu et nyk nedad, fra 1.534 kr. pr. m3 til 1.495 kr. pr. m3. Igen skal der tages det forbehold at der kun er indberettet 3 handler af ask i denne dimension og kvalitet i november.

Nåletræet

Nåletræspriserne steg overordnet set for alle de nåletræsprodukter Skovforeningen udarbejder månedlige statistikker for fra oktober til november. Stigningen var dog moderat for alle produktgrupperne. Overraskende blev der ikke indberettet en eneste handel med uafkortet tømmer af ”picea med flere” i november – for første gang i prisstatistikkens historie.

Prisen på langtømmer af rødgran steg både samlet set og for hver kategori af de specificerede sortimenter.  Prisen i november på 430 kr. pr. m3 var den næsthøjeste i 2012, kun overgået i februar med 448 kr. pr. m3. Til gengæld blev der kun indberettet 14 handler (med samlet 1.174 m3) mod 85 handler (med samlet 708 m3) i november.

Korttømmeret af både rødgran og ”picea med flere” steg marginalt fra november til oktober – rødgran med 3 kr. pr. m3 til 380 kr. pr. m3 og ”picea med flere” med 2 kr. pr. m3 til 353 kr. pr. m3. For begge produkter genvandt stigningen en del af et mindre prisfald mellem september og oktober 2012.

Emballagepriserne for det hvide nåletræ ændrede sig kun med 1 kr. pr. m3. Til gengæld var prisintervallet mere snævert i november (300 – 335 kr.pr. m3) end i oktober (235 – 390 kr. pr. m3). Der blev ikke indberettet handler med rødt nåletræ til emballage i november.

Middelprisen på energitræet steg fra 202 kr. pr. m3 i oktober, til 219 kr. pr. m3 i november. Indberetningerne gik ned fra 14 handler i oktober til 8 handler i november. Selvom middelprisen steg i november, kunne stigningen ikke modsvare prisfaldet mellem august og september 2012.

Af cellulosetræ blev der kun indberettet 1 handel af kategorien ”blandet nål” i november 2012.