Friluftsliv, træproduktion, klima og biodiversitet – hånd i hånd

Vejle Kommune driver skoven til gavn for biodiversitet, træproduktion og ikke mindst friluftslivet. Kommunen skal netop til at forynge et ældre ikonisk bøgeareal omkring Vejle Stadion.

Skovene kan opfylde mange ønsker, men det er sjældent nemt at optimere samtlige interesser i skovdrift samtidig. Vejle Kommune arbejder med denne hårfine grænse i deres skovforvaltning. Konkret står de over for at skulle forynge og fælde nogle hundrede bøgetræer fra 1880. Dertil tyndes også en del yngre bevoksninger i Vejles Nørreskov. Operationen strækker sig samlet over 25-30 ha i løbet af 2020-21.

For at skabe større forståelse mellem de mange interessenter har Vejle Kommune blandt andet lavet en video og indbudt til en informativ skovtur den 26. januar, hvor de fortæller om de mange goder der findes i skovene, og hvad planerne med skovene er.

Foryngelse af skovens bøgetræer

Foryngelse og tynding skaber lys og variation i skoven. Vejles Nørreskov bærer præg af at have været stammetæt og mørk længe. Det har favoriseret en underskov af ahorn, der stort set har udkonkurreret næste generation af bøgetræer. Kommunen ønsker at skabe mere lys ved at fælde nogle af de store træer, samt rode lidt i jorden og få gavn af oldenåret. Herved fremkommer der et mere varieret og etageret skovbillede med forskellige lysindfald til gavn for skovens biodiversitet, fortæller Lars-Bo Lykke Christensen, der er driftskoordinator for Vejles Kommuneskove.

Klimaet får en hjælpende hånd

Størstedelen af de udtyndede træer går til produktion af træprodukter. Hvis ambitionerne om at gøre noget godt for klimaet skal realiseres, så skal der bruges meget mere træ fra bæredygtig skovdrift overalt i fremtiden. Træ kan bruges i byggeri, møbler og meget andet, hvor det dels erstatter mindre klima- og miljøvenlige materialer. Dels vil der ved brug af træ i bygninger og møbler ske en langtidsoplagring af CO2. Samtidig vil et fældet træ give plads til nye træer, der på ny kan opsamle store mængder CO2 fra luften. Skoven er en levende organisme, og når et træ fældes giver det plads og mulighed for at nabotræet kan øge væksten eller et nyt træ kan vokse frem, og dermed hurtigt optimere optaget af CO2 igen.

Dødt ved giver en levende skov

Vejle Kommune har blik for de gamle, skæve og hule træer, træruiner, liggende træer, vandhuller, skovlysninger og andre levesteder, der gør en masse godt for biodiversiteten. En tredjedel af skovens liv kan være knyttet til forekomsten af døde træer som levested og fødekilde. Vejle Kommune arbejder på at øge naturindholdet markant, så de kommer til at ligne uforstyrrede naturskove andre steder i Europa. Kommunen efterlader nogle af træerne til naturligt forfald – både stående træer og liggende stammer i skovbunden. Vi gør det for biodiversiteten, men også for, at skovgæsten kan opleve en spændende, artsrig og levende skov udtaler Lars-Bo Lykke Christensen.

Hugst og dødt ved til henfald

Der er 900 gamle bøge i Nørreskoven ved Vejle Stadion. Udtyndingen går ud på at lukke mere lys ind i skoven ved at fælde en fjerdedel. Mængden af stående og liggende døde træer anslås til ca. 1 kubikmeter pr. hektar før indgrebet. Efter indgrebet vil der være 5-10 kubikmeter såkaldt dødt ved til henfald til gavn for livet i skoven. Skovgæsten vil møde flere stående træruiner, hvor hulrugende fugle og en masse andet liv kan tage bolig. Det langsigtede mål er at øge skovens mængde af dødt ved til 25 kubikmeter pr. hektar i gennemsnit.

Kommuneskoven og friluftslivet

Højstammede bøgeskove er den bærende del af landskabet omkring Vejle Fjord. Derfor vil Vejle Kommune bevare en stor andel af høje, gamle bøgetræer overalt i kommuneskovene. Det er en naturlig del af en etageret bøgeskov, hvor målet er, at der skal findes unge, midaldrende og gamle bøge i de fleste af skovens bøgebevoksninger.

Vejle Kommune ejer skov for at kunne tilbyde gode rammer for et sundt og aktivt friluftsliv. Det handler bl.a. om at vedligeholde og udvikle et omfattende stinet samt faciliteter som skovhytter, hundeskove, naturlegepladser, motionsredskaber, MTB-spor og dyrehave. Det handler også om at sikre plads til alle og en fair fordeling af mulighederne for alle de mange interesser og brugere af kommuneskovene. Endvidere spiller æstetik og naturkvalitet ind på oplevelsen af kommune­skovene – flotte gamle træer, varieret skov, udsigtspunkter, vild natur og information på stedet til de nysgerrige.

I Vejles bynære kommuneskove tilstræbes en fornuftig balance med en spændende, artsrig skovnatur, klimavenlig træproduktion og et blomstrende friluftsliv på det samme skovareal runder Lars-Bo Lykke Christensen af.

Dansk Skovforenings kommunenetværk

Vejle Kommune er medlem af Dansk Skovforening og deltager aktivt i vores netværket for skovejende kommuner.

Vi afholder som udgangspunkt 2 årlige ERFA-dage, hvor vi besøger en af medlemskommunerne, hvor vi vender relevante problemstillinger og ser lokale projekter.

Ønsker du at høre mere om kommunenetværket kan du kontakte os.