Hvad vil det koste at stoppe statsskovenes træproduktion?

Miljøminister Kirsten Brosbøl svarer Ole Birk Olesen (Liberal Alliance) at nettoindtægten ved statens skovdrift er ca. 100 mio. kr. Pengene går til natur og friluftsliv på statens arealer.

Ole Birk Olesen (Liberal Alliance) har via Folketingets Miljøudvalg bedt miljøminister Kirsten Brosbøl oplyse det samlede areal for de statsejede skove i Danmark og redegøre for omkostningen for statskassen, såfremt alle skovene fremover ophører med at blive drevet kommercielt og i stedet omdannes til naturskove.

Her er hovedtrækkene i Ministerens svar:

Statsskovene i tal

Staten ejer ca. 120.300 ha skov, fordelt med Miljøministeriets skove på 112.300 ha og anden statslig skov på 8.000 ha.

Den samlede vedmasse er på 25,8 mio. m3, hvoraf 24,5 millioner m3 findes i Miljøministeriets skove og 1,3 mio. m3 i anden statslig skov. Hugsten i 2013 var ca. 600.000 m3.

Naturstyrelsens indtægter ved skovdrift var i 2013 ca. 250 millioner kr., som omfattede salg af træ, flis og biproduktion. De samlede udgifter var ca. 150 mio. kr. til skovning og transport af træ og flis, anlæg og pleje af nye kulturer, bevoksningspleje og skovvedligeholdelse.

Der var således en nettoindtægt ved skovdriften på ca. 100 mio. kr.

Er det rentabelt at drive de statsejede skove?

Ministeren mener at et ophør af kommerciel skovdrift med fastholdelse af de nuværende flersidige målsætninger for forvaltningen af arealerne, vil medføre et nettotab. De nuværende målsætninger sikrer publikums adgang til arealerne, fjernelse af invasive træarter, fremme af biologisk mangfoldighed og understøttelse af en langsigtet omlægning til mere robuste skove med økologisk tilpassede arter.

En stor del af de omkostninger, der i dag henregnes til skovdriften går til sikring af de flersidige målsætninger.

Det skal endvidere bemærkes, at den opnåede nettoindtægt fra skovdriften bruges til at finansiere en stor del af den samlede indsats for natur og friluftsliv på statens arealer, og at en opretholdelse af det eksisterende niveau alternativt måtte finansieres med andre midler, siger hun.

Afledte konsekvenser

3/4 af Danmarks tømmerforbrug importeres i dag fra udlandet. Ministeren forventer at den private træindustri vil mangle råvarer med deraf afledte problemer ved bortfald af Naturstyrelsens træproduktion.

Omkring halvdelen af styrelsens træproduktion bidrager til Danmarks vedvarende energiforsyning, hvorfor denne energimængde måtte substitueres af andre vedvarende energikilder.