Kommentarer til Biodiversitetsrådet: Drop egne definitioner og find virkemidler frem

Dansk Skovforening har netop kommenteret Biodiversitetsrådets anden rapport. Her opfordrer vi bl.a. rådet til at bruge fælles definitioner af beskyttelse frem for egne tolkninger. Vi glæder os samtidig over anerkendelsen af private skoves betydning for biodiversiteten – men desværre står virkemidler til at fremme biodiversiteten ikke klar.

Foto: Colourbox

Biodiversitetsrådet udgav i slutningen af sidste år deres årsrapport for 2023, hvor rådet bl.a. foreslår en biodiversitetslov, der skal fungere som rammelov i stil med Klimaloven – det kan du læse mere om her. 

Dansk Skovforening er en del af Dialogforum for Biodiversitet, hvor vi bl.a. har mulighed for skriftligt at kommentere de samfundsøkonomiske og biodiversitets-, lovgivnings- og adfærdsmæssige aspekter i Biodiversitetsrådets anbefalinger.  

Derfor har vi netop sendt kommentarer til rådets 2023-rapport. Her anerkender vi behovet for at sikre og fremme biodiversiteten i Danmark og imødeser en biodiversitetslov, der fastsætter overordnede målsætninger for biodiversitetsindsatsen. 

Vi bemærker dog bl.a., at der er væsentlig forskel på hhv. Miljøministeriets og Biodiversitetsrådets opgørelse og definition af beskyttet og strengt beskyttet natur.  

Vi mener, at Biodiversitetsrådet rammer forbi målet, når de udarbejder egne tolkninger, definitioner og opgørelsesmetoder. De bør i stedet forholde sig til de fælleseuropæiske retningslinjer og definitioner, så der sikres ensartethed og sammenlignelighed mellem EU-landene. 

God biodiversitet i de private skove  

I rapporten anerkender Biodiversitetsrådet i høj grad de private skovejeres biodiversitetsindsats og fremhæver, at de er vigtige levesteder for mange sjældne og truede skovarter, som kun findes her. 

I Dansk Skovforening glæder vi os over anerkendelsen. Det understreger netop, at de private danske skovejere ansvarligt forvalter vigtige natur- og biodiversitetsværdier i skovene, og at de private skove har en stor og positiv betydning for biodiversiteten i Danmark. 

Derfor kan det undre, at Biodiversitetsrådet på den baggrund opfordrer til strengere regulering af private skove. Vi mener, at øget regulering bør anvendes på områder, der ikke fungerer, og kun når det er nødvendigt. 

I stedet bør fokus være på lodsejerinddragelse og positive incitamenter. Frivillighed skaber holdbare og langvarige løsninger. Derfor skal konkrete indsatser særligt på private arealer baseres på frivillighed og positive incitamenter, som skaber motivation, engagement, viden og ansvarsfølelse hos lodsejerne.  

Virkemiddelkatalog på vej 

Det fremgår desuden af rapporten, at Biodiversitetsrådet i næste rapport vil have fokus på virkemidler til fremme af natur og biodiversitet. Vi ser frem til at blive klogere på, hvilke konkret virkemidler rådet foreslår – især fordi nogle af rådets eksisterende anbefalinger synes vanskelige at opnå. 

Allerede i 2023-rapporten anbefaler rådet udlægning af urørt skov og udlægning af sammenhængende naturarealer på mindst 5000 ha. Med den danske ejendomsstruktur med forskelligartede og mange forholdsvis små ejerenheder kan det dog virke særdeles vanskeligt udpege sammenhængende arealer på 5000 ha uden brug af ekspropriation.  

I Dansk Skovforening enige med Biodiversitetsrådet i, at eksisterende støtteordninger for udlæg af urørt skov hos private skovejere er utilstrækkelige, både i forhold til areal og repræsentativ dækning af den danske skovtilknyttede biodiversitet. Vi håber derfor, at rapporten giver anledning til at gentænke de eksisterende ordninger, så vi sikrer en fleksibel og helhedsorienteret tilgang.