Ny aftale om energiparker baner vejen for vindmøller i skov

En ny politisk aftale lemper reglerne for etablering af vedvarende energi i og ved skovene. Dansk Skovforening glæder sig over, at skovejerne med aftalen nu også får mulighed for at rejse vindmøller på deres arealer, og at flere arealer bringes i spil, når de kommende VE-anlæg skal placeres.

Foto: Colourbox

Danmark får brug for meget grøn strøm i fremtiden i takt med den stigende elektrificering af samfundet. Desværre er det de senere år gået langsomt med at etablere nye anlæg med vedvarende energi som fx vindmøller og solceller.

Den 12. december indgik regeringen derfor ”Klimaaftale om mere grøn energi fra sol og vind på land 2023” med SF, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet. Aftalen sætter rammerne for etablering af større energiparker på land og er et skridt på vejen mod målet om en firedobling elproduktionen fra sol og vind på land frem mod 2030.

Den hidtidige træge udvikling skyldes dels, at mange arealer har været pålagt beskyttelse og restriktioner, så det kan være svært at finde større sammenhængende arealer til energianlæg.

Fx dikterer den såkaldte skovbyggelinje (Naturbeskyttelsesloven § 17), at der skal være frit udsyn til skoven og skovbrynet i en afstand af 300 meter fra skoven. Og Skovlovens § 11 stiller strenge krav om, at der ikke må opføres bygninger, etableres anlæg eller gennemføres terrænændringer i fredskov og med en meget restriktiv dispensationspraksis.

Med aftalen bliver det nemmere at dispensere fra arealbeskyttelser, når de nye energiparker skal etableres. Det betyder, at der i visse tilfælde kan dispenseres fra bl.a. Naturbeskyttelses- og Skovloven, hvis der ikke findes andre brugbare lokale alternativer til placering.

Derved skal hensynet til etablering af vedvarende energianlæg nu generelt tillægges en større vægt end hidtil, men der skal dog foreligge en konkret vurdering af de enkelte projekter, så der tages hensyn til vigtige naturværdier.

Der ændres ikke på de nuværende regler for dispensationer på såkaldte § 3-arealer i Naturbeskyttelsesloven, som det ellers tidligere var på tale.

Skove allerede udpeget til energipark

”I Dansk Skovforening er vi glade for, at der åbnes for, at danske skovejere kan bidrage med arealer til kommende energiparker. Skovene overses ofte som potentielle arealer for VE-anlæg på grund af de restriktive bestemmelser i Skovloven for etablering af anlæg i skov og den generelle fredskovspligt. Samtænkning af skovarealer med andre anvendelser, herunder etablering af VE-anlæg, er helt afgørende i en tid, hvor areal er en knap ressource. Vi mener således, at der gode potentialer for etablering af vindmøller i både eksisterende skov og på arealer med skovrejsning, hvor de tekniske anlæg kan tænkes ind fra starten,” siger direktør i Dansk Skovforening, Anders Frandsen.

I efteråret kom de første screeninger for arealer til potentielle større energiparker på land, som Dansk Skovforening har kommenteret i et høringssvar. I alt er det udpeget 32 arealer, som potentielle områder for etablering af energiparker.

Her noterede Dansk Skovforening, at arealer i fredskov allerede er udpeget som potentielle områder for vindmøller. Dansk Skovforening håber, at det positive signal om, at regeringen er villige til at bringe skovene i spil, kan åbne mere generelt for etablering af vindmøller i skovene og ikke kun i forbindelse med energiparker.

Staten kan øge tempoet

For at etableringen af energiparker kan ske hurtigt, ønsker regeringen at arbejde for at understøtte de kommuner og VE-opstillere, der har interesse i at få udpeget arealer til energiparker.

Aftalen vil bl.a. sikre, at staten på baggrund af løbende ansøgningsrunder og forudgående dialog med kommunerne skal kunne udpege konkrete arealer til større energiparker og helt eller delvist overtage kommunernes planlægning for større energiparker.

”Hos Dansk Skovforening anerkender vi behovet for at sikre og fremme elproduktionen fra solenergi og landvind frem mod 2030. Men i alle tilfælde bør planlægningen af energiparker ske i tæt dialog og med inddragelse af de lodsejere, der bliver berørt. Det gælder både dem, der skal lægge jord til, men også naboskove til energiparker. Skovejerne skal have mulighed for at bidrage med deres viden i planlægningen, så etableringen kommer til at få så lille en påvirkning af skovdriften som muligt. Større rydninger skaber større randområder og kan gøre skoven ustabil,” siger Anders Frandsen.

Dansk Skovforening deltager i Alliancen vedvarende energi, der i samarbejde med række andre erhvervs- og lodsejerorganisationer arbejder for at øge tempoet i udbygning af VE på land og skabe et økonomisk incitament for kommunerne, skovejere og landmænd til at anlægge energiparker.