Lækket indhold af ny EU-skovstrategi giver grund til bekymring

Udkast til EU’s kommende skovstrategi er blevet lækket og indholdet er bekymrende. EU-kommissionens fokus er rettet mod biodiversitet, naturnær skovdrift, økoturisme og masser af træprodukter, men viser manglende forståelse for skovdrift.

I denne uge forventes EU-Kommissionen at præsentere deres nye forslag til en EU Skovstrategi. Vi har set et lækket udkast, der viser en EU-Kommission, der har stærkt behov for i detaljer at definere, overvåge og certificere, hvad der kan deklareres som bæredygtig skovdrift.

EU-Kommissionens udkast syntes helt at ignorere at skov er en national kompetence. Det er på nationalt/regionalt niveau, at skovenes økologi, dyrkning, kulturhistorie og interessenter befinder sig. Derfor skal politikudviklingen også befinde sig på national/regionalt niveau jf. EU’s nærhedsprincip.

Skovejernes europæiske organisation CEPF, som Dansk Skovforening er medlem af, gør i disse dage et kæmpe arbejde for at rette op på indholdet i EU skovstrategien. Men arbejdet er vanskeligt. Skovstrategi-teksten er ikke underlagt forhandlingsprocedurer og afstemninger, sådan som det er tilfældet med lovtekster. Det betyder, at Kommissionen kan vedtage en strategi på trods af massive protester.

Selvom skovstrategien altså ikke er lov, vil den i høj grad blive retningsgivende for det fremtidige EU lovarbejde.

EU-Kommissionens blik på Europas skove

Udkastet til skovstrategien afspejler en opfattelse af skov i EU-Kommissionen, hvor:

 • Skoven er under pres blandt andet som følge af skovdrift
  • Uagtet at tilvæksten overstiger hugsten.
 • Skovens tilstand er ringe i Natura 2000-områderne.
  • Uagtet at Natura 2000 skovnaturtyper alene vurderes på 5 indikatorer. Opnår blot én af disse indikatorer (fx andelen af dødt ved) en lav score, får skovnaturtypen samlet scoren ”ringe”.
 • Der er behov for hurtigst muligt at beskytte, genoprette og vedtage biodiversitetsvenlig praksis i skoven/skovdriften.
  • Uagtet at skovene vokser, og at skovejerne arbejder for at sikre stabile skove, hvor der tages hensyn til biodiversiteten og en stor del af skovarealet er certificeret bæredygtigt.
 • Renafdrift er problematiske og naturnær skovdrift er godt. Kommissionen vil udvikle retningslinjer for naturnær skovdrift og kriterier for en naturnær skovdrift-certificeringsordning.
  • Uagtet at naturnær skovdrift er et bredt koncept, der ikke kan defineres i en top-down EU-certificeringsmetode.
  • Uagtet at der er allerede lokale initiativer, såsom ProSilva-netværket, der baserer sig på en sund kombination af videnskab og praktisk erfaring og som inkluderer skovenes økonomiske funktioner.
  • Uagtet at der allerede er to udbredte og anerkendte skov-certificeringsordninger for bæredygtig skovdrift.

EU-Kommissionens vil identificere yderligere kriterier for bæredygtig skovdrift inklusiv fastlægge intervaller og grænseværdier. Specielt i relation til økosystemtilstand, biodiversitet og klimaforandringer. Den fortløbende proces i Forest Europe-samarbejdet, der har udviklet og løbende videreudvikler kriterier og indikatorer på bæredygtig skovdrift, negligeres – EU-Kommissionen ved bedst.

Samtidig vil EU-Kommissionen fremsætte et lovgivningsforslag om EU’s skovplanlægning og -overvågning, hvor deres nye kriterier, intervaller og grænseværdier for bæredygtig skovdrift vil indgå og kan fungere som et detaljeret screeningsværktøj til sammenligningen af skovdriftsmetoder og den overordnede tilstand af EU’s skove.

Samlet set tegner udkastet til skovstrategi et billede af en EU-Kommissionen, der ikke respekterer nærhedsprincippet og ikke anerkender eksisterende arbejde vedrørende bæredygtig skovdrift og  et billede af en Kommissionen som mener, at man kan sammenligne Europas skov på tværs via remote sensing og kvantificerede faste kriterier.

Masser af træprodukter – men helst ikke bioenergi fra skovflis

Det er samtidig tydeligt at EU-Kommission, ikke forstår eller vil forstå skovdrift.

Skovejere skal således ifølge skovstrategien gives incitament til at dyrke træ til træprodukter, men samtidig problematiseres brugen af udtyndings-stammer og hugstaffald til bioenergi.

Erklæringer om inddragelse af skovejere og forvaltere – men indholdsmæssigt ingen respekt

EU-Kommissionen anerkender tydeligvis ikke europæiske skovejere indsats og ekspertise.

Skovstrategien gentager udsagnet om øget beskyttelse, genopretning og indførelse af forbedrede forvaltningsmetoder, så mange gange, at man som læser efterlades med det indtryk, at EU’s skovejere slet ikke værner om biodiversitet eller driver skovene bæredygtigt.


Dansk Skovforening har taget kontakt til Miljøministeriet og luftet vores bekymringer om EU-Kommissionens:

 • opfattelse af skov og skovdrift
 • tilsidesættelse af eksisterende skovfora og skovprocesser
 • tilsidesættelse af nærhedsprincip og kompetencefordeling