Mulighed for lukning af skoven på grund af brandfare

Med meget tørt vejr og ingen udsigt til regn stiger risikoen for skov- og naturbrande. Kommunen kan beslutte at lukke adgangen til skove eller naturområder midlertidigt, hvis risikoen for brand er stor.

Når naturen er knastør på grund af lang tid uden betydelige mængder regn, og der ikke er udsigt til regn i vejrprognoserne foreløbig, er risikoen for naturbrande stor.

Præcis hvor stor brandfaren er netop nu, kan du se på brandfare.dk. Indekset er udarbejdet af DMI og angiver på en skala fra ingen risiko, hvor der ikke er forhøjet fare, til ekstremt høj risiko, hvor antændelse ved glød eller mindre flamme sker ekstremt nemt, hvor stor den aktuelle fare for naturbrande er landet over.

Brandfareindekset vurderer risikoen for naturbrande mere nøjagtigt end tørkeindekset, der af mange fortsat bruges til at vurdere brandrisikoen. Tørkeindekset reagerer imidlertid ikke hurtigt nok, når det handler om skoven, fordi meget af det brandbare materiale, fx kviste og pinde på jordoverfladen, tørrer meget hurtigere ud efter et regnvejr end de jordlag, som tørkeindeks regner på.

Derfor vil tørkeindeks undervurdere brandrisikoen, når det fx ikke har regnet i et par dage.

Kommunen kan lukke adgangen midlertidigt

Nogle områder er mere følsomme end andre. Vurderer kommunen sammen med beredskabsstyrelsen at der er en særlig risiko, kan områder helt lukkes for færdsel indtil brandfaren er overstået.

Kommunen kan efter naturbeskyttelseslovens § 27 stk.1 i særlige tilfælde lukke helt eller delvist for adgangen.

Har du et område der er særligt udsat, skal du derfor henvende dig til kommunen.

Forbud mod brug af ild

Det er langt fra alle der ved, at tobaksrygning er helt forbudt fra 1. marts til 31. oktober i nåletræsplantager, i unge løvtræs- og nåletræskulturer, på græsbevokset skovbund, lyngklædte arealer, bevoksede klitarealer samt i nærheden af disse arealer.

Desuden kan tobaksrygning ved skiltning helt forbydes i skoven og i særligt udsatte områder.

Herudover er det i skove, på udyrkede arealer og på bevoksede klitfredede arealer altid forbudt at tænde bål, bruge grill eller andet der kan medføre risiko for brand.

Råd til at undgå naturbrande

  • Vær opmærksom på lokale eller permanente forbud mod afbrænding eller brug af åben ild. Sådanne forbud fremgår ikke af denne hjemmeside
  • Brug dertil indrettede pladser, hvis du skal tænde bål eller grille i naturen
  • Hold altid afstand til bevoksning
  • Efterlad aldrig et bål eller en grill, der ikke er slukket helt
  • Brug kun åben ild i stille vejr
  • Hav altid vand i nærheden, når du bruger åben ild
  • Brug tobak, maskiner og elektrisk værktøj med omtanke – få gnister kan starte en brand
  • Lad ikke glas ligge fremme i solen i den tørre vegetation
  • Parker aldrig din bil i høj, tør vegetation
  • Ring til 1-1-2, hvis uheldet alligevel er ude