Nye regler: 30 dages betalingsfrist mellem virksomheder

Et EU-direktiv fra 2011 bliver nu gennemført i Danmark. Hensigten er at beskytte (især mindre) virksomheder mod finansielle problemer fra forsinkede betalinger. De nye regler kan gavne skovejernes retsstilling.

Fra 1. marts 2013 er standardbetalingsfristen i handler mellem virksomheder 30 dage. Folketinget vedtog de nye regler i december 2012 efter EU Parlamentet i 2011 vedtog nye standarder for betalingsfrister mellem virksomheder.

De nye regler kan gavne skovejernes retsstilling

De nye regler indføres for at sikre at (især mindre) virksomheder ikke kommer i finansielle problemer på grund af forsinkede betalinger.

Hvis både sælger og køber er enige, kan fristen forlænges til 60 dage. Hvis betalingsfristen forlænges ud over 60 dage, skal det klart og direkte fremgå af kontrakten, og forholdet må ikke være ”klart urimeligt” over for kreditor.  Det er ikke nok at henvise til fx sædvanlig kutyme, sædvanlige handelsbetingelser eller standardkontrakter.

Reglerne er yderligere skærpet for offentlige myndigheder. Her er betalingsfristen 30 dage, og EU-direktivets mulighed for i særlige tilfælde at forlænge fristen op til 60 dage er ikke udnyttet i de danske regler. Her kan en fristforlængelse op til 60 dage for offentlige myndigheder kun ske efter nærmere forhandling mellem justitsministeren og erhvervs- og vækstministeren.

Renten ved for sen betaling øges fra 7% til 8%, og parternes ret til ved aftale at fravige reglerne om rentebetaling begrænses.

Samlet set er det en betydelig indskrænkning i parternes frie aftaleret med hensyn til betalingsfrister og morarenter. Da formålet er at sikre kreditor en bedre retsstilling, vil skovejernes muligheder for at få håndhævet indgåede aftaler blive betydeligt bedre hvis en sag måtte komme til retlig afgørelse.

Hvis skyldneren ikke betaler

Hvis skyldneren ikke betaler, gælder de almindelige retlige regler om fuldbyrdelse, herunder retsplejelovens regler om betaling af omkostninger.

I sidste ende, hvis skyldneren ikke kan betale, gælder de almindelige regler om betalingsstandsning, konkurs og udbetaling af dividende.