Opbevaring af flis

Reglerne for opbevaring af flis er komplicerede, men Dansk Skovforening kan hjælpe dig.

I forbindelse med tørken fik flere skovejere der havde flis liggende henvendelse fra borgere eller beredskabet fordi flisbunken dampede. Vi fik derfor flere henvendelser med spørgsmål til hvad reglerne er for opbevaring af flis. Der findes ikke let tilgængelige regler, men vi vil forsøge her at givet et overblik.

Det lovmæssige grundlag

Der er efter reglerne i brandloven udstedt en bekendtgørelse om træbearbejdning og træoplag. Af de anvendte definitioner må det tolkes, at produceret flis falder inden for bekendtgørelsens anvendelsesområde. Du kan læse bekendtgørelsen på Retsinformation.dk.

Denne bekendtgørelse giver dog ikke svar på den praktiske og lovlige oplagring af flis.

Der er derfor udarbejdet nogle tekniske forskrifter, som blandt andet omfatter træbearbejdning og træoplag, men som også indeholder en lang række andre produkter. Du kan også finde de tekniske forskrifter Retsinformation.dk.

Krav til opbevaringen

I de tekniske forskrifter er der oplistet en række krav i forbindelse med indretningen af lagerafsnit i det fri, herunder regler om de maksimale mængder, lagringshøjde, krav til friarealer samt afstandskrav til skel, vej, sti og andre bygninger, o.l.

Herudover er der særlige krav til oplag af flis under tag/indendørs, herunder indretning, flugtveje, opdeling i brandsektioner, bygningsmaterialernes brandklasse m.m..

Som medlem af Dansk Skovforening kan du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål til den lovlige opbevaring af flis.

Midlertidigt flislager i skoven

Ved oplagring af flis i skoven inden salg og borttransport gælder der ikke særlige opbevaringsregler. Slots- og Kulturstyrelsen har dog slået fast, at der lovligt kan foretages midlertidig oplæg af flis inden for naturbeskyttelseslovens 300 meter beskyttelseslinje ved fortidsminder.