Regeringens lovprogram og skovene

Regeringen har fremlagt sit lovprogram for den kommende samling. Se de punkter der har særlig interesse for skovbruget.

Folketinget åbnede 1. oktober, og regeringen fremlagde sit lovprogram for den kommende samling.

Disse punkter kan have særlig interesse for skovbruget:

Skatteministeren

Ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv., lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv. og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter (Forsyningssikkerhedsafgift på fossile brændsler og VE-brændsler, tilpasning af afgiftsregler for VE-brændsler, mulighed for kraftvarmeværker for at opgøre afgifter på timebasis)

Forslaget vedrører en forsyningssikkerhedsafgift, der udgør den primære finansieringskilde for energiaftalen fra marts 2012, solcelleaftalen fra november 2012 og aftalen om husstandsmøller fra januar 2013. Forsyningssikkerhedsafgiften pålægges al rumvarme fra såvel fossile brændsler som VE-brændsler. Forslaget vedrører tillige en timebaseret afgiftsopgørelse for kraftvarmeværker, der tilvejebringer de afgiftsmæssige forudsætninger for den fremme af brug af VE-brændsler i kraftvarmeværker, der er aftalt i Energiaftale 2012.

 
Skovforeningens kommentar
Dette lovforslag vil rumme den berygtede brændeafgift. Afgiften kan blive katastrofal for mulighederne for bæredygtig skovdrift i Danmark, og afgiften har yderligere stribevis af utilsigtede negative konsekvenser. Det er Skovforeningens højest prioriterede opgave i denne politiske sæson at bekæmpe en kommende afgift på brænde. Følg kampen på www.danskskovforening.dk og på facebook-siden Stop Brændeafgiften.
 
 
Lovgivning om ejendomsvurdering
Rigsrevisionen og Statsrevisorerne har kritiseret SKAT’s ejendomsvurderinger. Der fremsættes forslag til ændring af lovgivningen som opfølgning herpå.
 
Skovforeningens kommentar
Skovforeningen kender endnu ikke ministeriets tanker om en længe og stærkt påkrævet revision af vurderingsreglerne.
 

Klima-, energi- og bygningsministeren

Klimalov

Der fremsættes forslag til en klimalov, som blandt andet vil vedrøre overvågning af drivhusgasudledningerne og status for klimaindsatsen samt gennemsigtighed i klimapolitikken. Det nærmere indhold af loven er under overvejelse. Forslaget følger også op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011.

Ministeren vil også give Folketinget en Energipolitisk redegørelse.
 

Skovforeningens kommentar

Det konkrete indhold af klimaloven er endnu ikke kendt så Skovforeningen kan ikke kommentere det. Men vi har i september 2013 med ”Træ Til Energi” (samarbejdet mellem Skovdyrkerne og HedeDanmark) skrevet til Klima-, Energi- og Bygningsministeren om virkemiddelkataloget i hans klimaplanen som er forløberen for den kommende klimalov. Vi anerkender katalogets to skovrelaterede virkemidler, nemlig skovrejsning og forædling af skovtræer. Men vi savner to andre vigtige og effektive virkemidler i kataloget: Øget produktion af træ til energi ved indplantning af ammetræer og et træbyggeprogram.

Miljøministeren

Ændring af lov om vandløb, lov om naturbeskyttelse og lov om planlægning (Op- og nedklassifikation af vandløb, forenklet administration af skovbyggelinien og forenkling af VVM-processen)

Forslaget vedrører regelforenklinger på natur- og miljøområdet bl.a. om klassifikation af vandløb, administrationen af skovbyggelinien og fortidsmindelinien samt regler for VVM-processen. Forslaget følger op på aftalerne om kommunernes økonomi for 2013.

Skovforeningens kommentar

Det er ikke rimeligt at forslaget blandt andet medfører at lodsejere kommer til at overtage kommunernes vedligeholdelsesforpligtelser og -omkostninger for offentlige vandløb. Oven i købet vil lodsejere blive  pålagt betydelige omkostninger når kommuner tidligere har forsømt vedligeholdelsen og fx ikke opfyldt vandløbsregulativernes krav til vandføringsevne.

Ændring af lov Natur- og Miljøklagenævnet m.fl. love (Overgang til obligatorisk selvbetjening ved indgivelse af klager til Natur- og Miljøklagenævnet

Forslaget indebærer, at det bliver obligatorisk at anvende en digital klageportal ved indgivelse af klage til Natur- og Miljøklagenævnet.

 

Skovforeningens kommentar

Forslaget er en logisk følge af den teknologiske udvikling og fører til en enkel klagemulighed.

Lov om vandplanlægning

Forslaget vedrører, i lyset af erfaringerne med den første generation af vandplaner, blandt andet forenklinger af planprocessen og en styrkelse af interessentinddragelsen ved udarbejdelse af statslige vandplaner gennem oprettelse af vandråd.

 

Skovforeningens kommentar

Vi vil lægge meget vægt på, at skovbruget bliver repræsenteret i de vandråd, der bliver etableret.

Lovgivning som opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionen

Regeringen nedsatte i begyndelsen af 2012 en Natur- og Landbrugskommission. Kommissionen afgav i april 2013 sine anbefalinger. Regeringen har igangsat en række opfølgningsinitiativer, som vil indgå i det videre lovgivningsarbejde på natur-, miljø- og landbrugsområderne. Der kan eventuelt blive tale om lovgivning i det kommende folketingsår.

Skovforeningens kommentar

De kommende initiativer er endnu ikke kendte, så vi kan ikke kommentere dem.

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri

Ændring af lov om mark- og vejfred

Lovforslaget har til formål at fjerne muligheden for, at borgere efter advarsel af dyrets ejer kan skyde eller på anden måde aflive hunde, katte og tamkaniner, der strejfer på vedkommendes grund. Det foreslås samtidig, at ejeren af et omstrejfende husdyr, der er til væsentlig gene, kan straffes med bøde. Reglerne om omstrejfende hunde overføres til hundeloven.

Skovforeningens kommentar

Forslaget om at undtage hunde fra mark- og vejfredslovens bestemmelser og overføre disse til hundeloven er logisk.

Ændring af lov om hunde

Der er igangsat en evaluering af den seneste ændring af hundeloven, der især omfatter lovens forbudsordning og bestemmelsen om aflivning ved skambid. Der overføres visse bestemmelser om omstrejfende hunde fra mark- og vejfredsloven.

Skovforeningens kommentar

Selvom det er logisk at overføre bestemmelserne om hunde fra mark- og vejfredsloven til hundeloven, er det klart utilfredsstillende, at lovforslaget fjerner muligheden for at skyde hunde, der gentagne gange strejfer, og hvor hundens ejer ikke, efter af flere henvendelser, har kunnet holde hunden på egen grund. Lovforslaget løser ikke problemerne med omstrejfende hunde på tilfredsstillende måde.

Justitsministeren

Ændring af retsplejeloven, retsafgiftsloven og forskellige andre love (Adgangen til appel i civile sager og sagstilgangen til Højesteret mv.)

Forslaget har navnlig til formål at gennemføre forskellige ændringer af reglerne om betingelserne for appel i civile sager og om sagstilgangen til Højesteret mv.

Med lovforslaget hæves bl.a. appelgrænsen, så anke og kære i sager om krav på op til 50.000 kr. (mod i dag 10.000 kr.) kun kan ske med Procesbevillingsnævnets tilladelse. Forslaget bygger på anbefalinger fra Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene.

Skovforeningens kommentar

Forslaget er motiveret af et ønske om at aflaste landsretterne. Det er meget betænkeligt for borgernes retssikkerhed, idet forslaget på væsentlige områder bryder med princippet om to instansbehandlinger i retssager.