Skovene i finanslovforslaget for 2014

Ingen store overraskelser for skovene i finanslovforslaget. Men det er godt at der kommer flere penge til blandt andet skovenes naturværdier.

Finansministeriet har offentliggjort Regeringens finanslovsforslag for 2014.

Forslaget giver mulighed for tilskud til:

  • Bæredygtig skovdrift: Der er i hvert af årene 2014-15 afsat 10,0 mill.kr til udarbejdelse af naturplaner for skove, til konvertering af nåletræsskove til skove med naturligt hjemmehørende arter og til naturvenlig skovdrift, herunder udlæg af urørt skov.

  • Sikring af skov: Der er i hvert af årene 2014-17 afsat 42,0 mill.kr til en indsats for en grøn omstilling og som bidrager til gennemførelsen af Natura 2000 direktiverne i skovene. Kontoen omfatter kompensation til skovejere, der indgår aftaler om sikring af skovarealer i overensstemmelse med Natura 2000 planer for det pågældende område. Kontoen kan også dække skovejernes tab ved at ejeren pålægges en bestemt drift af arealer hvor der ikke kan indgås en frivillig aftale.

  • Skovrejsning: Der er i hvert af årene 2014-2017 afsat 50,5 mill.kr til privat skovrejsning på landbrugsjord samt til pleje af kulturerne i en periode. Herudover kan der ydes tilskud til skovejere der gennemfører foranstaltninger til fordel for en artikel 12 art i skov, til sikring af egekrat samt til praksisnære forsøg vedrørende skovrejsning.

  • Naturforvaltning, lodsejererstatninger: Der er hvert af årene 2014-17 afsat 43,2 mill.kr. til lodsejererstatninger i forbindelse med tilskud til private lodsejere og forpagtere som kompensation i forbindelse med gennemførelsen af naturprojekter i Natura 2000 områder. Indsatsen fastlægges nærmere i Natura 2000 planlægningen. Desuden kan midlerne anvendes i forbindelse med anmeldeordningen knyttet til Natura 2000 forpligtelserne.

  • Stormfald: Kontoen bibeholdes på finansloven (opretholdelse af DMI-varsler, Stormrådet m.m.), men dog uden bevilling til genplantning i forbindelse med stormfald. Dette vil gøres til genstand for en særlig behandling hvis der kommer et stormfald.

  • Ekstra indsats: Der afsættes over de næste 4 år ekstra 800 mill.kr. til sikring af den danske natur. Bevillingen deles mellem Miljøministeriet, Fødevareministeriet og Klimaministeriet, men den endelige fordeling afhænger af de kommende finanslovsforhandlinger. Det ligger dog klart at en del af pengene vil gå til en øget skovrejsningsindsats samt til gennemførelse af en række af forslagene fra Natur- og Landbrugskommissionen.

Finanslovsforslaget opererer i 2014 med en forsyningssikkerhedsafgift der skal give en indtægt på 720 mill.kr. for Vedvarende Energi-brændsler anvendt til rumvarme. Provenuet er indeholdt i det lovforslag der netop er i høring og som vil blive fremsat i Folketinget i efteråret. Det er dette lovforslag der indeholder en brændeafgift.

Skovforeningens konklusion

Finanslovforslaget indeholder ikke for skovenes vedkommende de store overraskelser i forhold til hvad der allerede har været kendt.

Men det er godt at der kommer en øget fokus på – og finansiering til – sikring af blandt andet skovenes naturværdier. Skovene kan levere flere naturværdier når samfundet betaler.

Forsyningssikkerhedsafgiften er en historie for sig selv og et resultat af Folketingets energiforlig i 2012. For Skovforeningen har det højeste prioritet at få fjernet afgift på salg af brænde til private.