Skovforeningens medlemsundersøgelse

Se hovedresultaterne af Skovforeningens medlemsundersøgelse - med fordeling af svarene efter skovejendommenes størrelse.

Skovforeningen mailede i februar til vore skovejende medlemmer og spurgte om ønskerne til foreningens prioritering af ressourcerne.

Hovedresultaterne blev præsenteret på generalforsamlingen i maj. Nedenfor viser vi fordelingen af svarene på de lukkede spørgsmål i forhold til skovejendommenes størrelse.

Baggrundsoplysninger

Spørgeskemaet blev udsendt til 452 medlemmer (86% af medlemmerne). Heraf svarede 113 medlemmer på skemaet (22% af det samlede medlemstal og 25% af de adspurgte).

Fordelingen af svar inden for de fire definerede arealkategorier var:

Antal svar Antal medlemmer Antal medlemmer Procent af antal medlemmer Procent af besvarelser
Under 10 ha 7 53 13 % 6 %
10 – 50 ha 17 113 15 % 15 %
50 – 200 ha 27 179 15 % 24 %
Over 200 ha 62 176 35 % 55 %

Andelen af besvarelser fra hver af de fire arealkategorier:

Svarprocenten har således været stigende med størrelsen af ejendommen og har været over dobbelt så stor (35 %) i den største kategori som i den næststørste (15 %).

Da de indkomne svar ikke er resultatet af en systematisk udvalgt stikprøve, men kommer fra medlemmer som har taget sig tid til at svare på skemaet (og som måske kan tolkes som mere aktive, mere interesserede og/eller mindre travle end andre medlemmer), skal tallene fortolkes med en vis påpasselighed.

Hvordan prioriterer du din skovs forskellige værdier?

På spørgsmålet Hvordan prioriterer du din skovs forskellige værdier?” var der udbredt enighed om at glæden ved at eje skov og muligheden for at udvikle naturen efter egne ideer er de største værdier ved at eje skov.

På tredjepladsen ud af 11 muligheder kommer ”Økonomiske indtægter fra træ”, men her er der større spredning: De største ejendomme sætter typisk denne værdi allerøverst på listen, mens de mindste sætter den meget langt nede i rækken.

Bemærk også at ”muligheden for at opleve stilhed” får en klar 4. plads.

Figuren viser rækkefølgen med de lavest prioriterede værdier vist øverst:

Skala: 0 (ligegyldig) – 6 (altafgørende)

Hvorfor er du medlem af Dansk Skovforening?

På spørgsmålet ”Hvorfor er du medlem af Dansk Skovforening?” var topscoreren at støtte det politiske arbejde.

Dog var det for de mindste ejere endnu vigtigere at få den orientering der ligger i at være medlem af Skovforeningen:

Skala: 0 (ingen betydning) – 6 (altafgørende)

Hvor vigtig er disse aktiviteter for dig i Skovforeningen?

Svarene på spørgsmålet ”Hvor vigtig er disse aktiviteter for dig i Skovforeningen?” pegede også på at det er Skovforeningens politiske arbejde der er det vigtigste for vores medlemmer.

Øverst på listen blandt de 15 nævnte aktiviteter er information til omverdenen om skovbrugets vilkår og synspunkter samt opretholdelse af et skovpolitisk beredskab. Af mere konkrete politiske målsætninger ligger maksimering af skovbrugets handlefrihed og minimering af beskatningen af skov højest på listen:

Skala: 0 (ligegyldig) – 6 (altafgørende)

Bestyrelsens konklusioner på medlemsundersøgelsen

På Skovforeningens generalforsamling konkluderede formand Niels Reventlow på vegne af bestyrelsen medlemsundersøgelsen således:

“Undersøgelsen omfattede også åbne spørgsmål om medlemmernes forventninger til Skovforeningens aktiviteter, om rådgivning og om medlemshvervning. Svarene har givet bestyrelsen masser af inspiration og provokation og opmuntring. Mange tak for det.

Alt i alt er der ikke store overraskelser i medlemsundersøgelsen. Medlemmerne ser først og fremmest Skovforeningen som en politisk organisation der skal sikre skovejernes handlefrihed og glæde ved at eje skov.

Medlemmernes mere konkrete ønsker til Skovforeningens arbejde ligger meget tæt på bestyrelsens prioriteringer.

Nogle af Skovforeningens aktiviteter kan umiddelbart se ud til at ligge langt fra medlemmernes ønsker. For eksempel er mange medlemmer helt uinteresserede i udvikling af nye aktiviteter og indtægter for friluftsliv. Alligevel fortsætter Skovforeningen med at udvikle dette område, og vi har en grund til det.

I øjeblikket udfører vi et projekt i Ringsted Kommune hvor vi, betalt af Nordeafonden, vil udvikle aktiviteter i private skove til fremme af borgernes trivsel – til gavn for både borgere, kommune og skovejere.

Måske bliver oplevelsesøkonomi og bløde velfærdsydelser aldrig nogen guldgrube for skovene. Og her og nu kan det være svært at se nye indtægtsmuligheder overhovedet på området. Men størrelsen af denne økonomi er ikke det vigtigste for Skovforeningen. Det vigtigste er at der overhovedet er en økonomi for skovene i at levere velfærd til befolkningen.

Det vil gøre det væsentligt sværere for politikerne at konfiskere skovenes velfærdsværdier, fx adgang, for at dele gratis gaver ud til vælgerne. En økonomi i skovenes eftertragtede værdier, også selv om økonomien er lille, er den bedste beskyttelse af skovejernes handlefrihed og fortsatte ejendomsret til værdierne.

Derfor vil Skovforeningens bestyrelse fortsat prioritere en professionalisering af skovbrugets velfærdsydelser.

Endnu en gang tak til alle der deltog i medlemsundersøgelsen – og husk at vi altid gerne vil høre medlemmernes synspunkter og forslag til vores arbejde.”