Skovstatistik 2021: Mere dødt ved i skovene og stigende skovareal

Et større dansk skovareal og mere dødt ved i de danske skove er nogle af de tendenser, der netop publicerede Skovstatistik 2021 viser. Og det skal ses i sammenhæng med, at 2021 samtidig var året, hvor hugsten i skovene satte rekord.

En stigning i både skovareal og mængden af dødt ved. Det er nogle af hovedpunkterne i Skovstatiskken 2021, som netop er udkommet.

Skovstatikken er den årlige opgørelse over de danske skove, som udarbejdes af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) på Københavns Universitet). Og i 2021-statistikken er der grund til optimisme på vegne af de danske skove i forhold til at levere på de mange aktuelle dagsordner i samfundet, fx optag af CO2 fra atmosfæren, produktion af træ til den grønne omstilling og biodiversitet.

Skovenes vækst bidrager til at modvirke klimaforandringer, og her ses positive tendenser i statistikken både i form af øget skovareal og øget vedmasse. Det danske skovareal er nu opgjort til 640.835 ha svarende til 14,9 procent af det danske areal og følger dermed den historiske trend for et øget skovareal. 44 procent af skovarealet er løvskov, og 35 procent nåleskov. Hertil skal lægges 11 procent blandede løv- og nåletræsbevoksninger, 6 procent juletræer og pyntegrønt og 2 procent ubevoksede arealer og hjælpearealer. Andelen af løvtræer har været stigende i de seneste tre årtier.

Vedmassen i skovene er steget med 2,1 mio. m3/år set over den seneste femårsperiode, hvilket i CO2-ækvivalenter svarer til en årlig forøgelse af skovenes CO2-lager med 2,2 mio. Ton pr. år. Det er samtidig med, at hugsten i 2021 ifølge Danmarks Statistik har været på rekordhøje 4,2 mio. m3, hvoraf 66 procent var nål og 34 procent løv. En så høj hugst kan i høj grad tillægges større dele hugstmodne arealer og generelt stigende priser på træ i 2021.

Skovstatistikken måler også på en række biodiversitetsparametre, hvor mængden af dødt ved er en indikator, der ofte skeles til, når naturtilstanden i skovene skal vurderes. Her viser statistikken, at både den samlede og den gennemsnitlige mængde dødt ved har været stigende og næsten fordoblet siden begyndelsen af Danmarks Skovstatistik.

Statistikken viser således, at der i gennemsnit er registreret 6,4 m3/ha dødt ved. De højest målte mængder dødt ved ses i uensaldrene dyrkede skove, hvor mængden ligger på 11,3 m3/ha, og i urørt skov, hvor der er målt 13,3 m3/ha.  

Find hele statistikken hos Københavns Universitet.