Store perspektiver for skovbrug i fremtidens bioøkonomi

Når kloden skal rumme 9 mia. mennesker inden 2050, vil det give et gigantisk træk på alle tilgængelige ressourcer. Hvis det ikke skal ende i økologiske og miljømæssige uoverskueligheder, er vi nødt til at finde nye løsninger. Ligesom menneskeheden ikke forlod stenalderen, fordi vi løb tør for sten, men fordi vi fandt andre og bedre instrumenter til at håndtere livets udfordringer, kan bioøkonomien også bidrage til at finde bæredygtige og fornybare løsninger, så vi kan håndtere vor tids globale megaudfordringer såsom klima, energiforsyning og ressourceknaphed.

Dansk Skovforening har siddet med i Det Nationale Bioøkonomiske Panel, som over det seneste halve år har arbejdet med en række anbefalinger, der kan være med til at være vise vejen til fremtidens bioøkonomi. Panelet er bredt sammensat af repræsentanter fra såvel industri og erhvervsorganisationer som universiteter og NGO’er.

For Dansk Skovforening har det været vigtigt at holde fokus på, at en bioøkonomi handler om at skabe en økonomi på bæredygtige og fornybare præmisser. Det betyder, at anbefalingerne i videst muligt omfang skal have en markedsbaseret tilgang med forståelse for, at det naturligvis skal balanceres i forhold til hensyn til biodiversitet og regulering. I et stort panel vil der altid være nogle formuleringer, som dele af panelet har større kærlighed til end andre, men samlet ser det fornuftigt ud.  

De foreløbige anbefalinger indeholder således en klar anbefaling om, at anvendelse af skovens bioressourcer til nye formål skal fremmes. Det fremgår også eksplicit, at:

Træ og bioressourcer fra de danske skove har stort potentiale inden for bl.a. byggeri, energi og biomaterialer som f.eks. tekstiler samt en bred vifte af øvrige produkter i en fremtidig bioøkonomi. De danske skove leverer i dag ca. 3,8 mio. m3 træ til gavntræ (bl.a. til konstruktion, møbler, gulve) og energi mv. I de kommende år forventes der en betydelig skovrejsning i Danmark, som på kortere sigt kan bidrage til energi og nye anvendelser af biogene materialer og på længere sigt med gavntræ, som kan anvendes i bygge- og træsektoren.

I forhold til spørgsmålet om at finde den rette balance mellem håndtering af klimadagsorden og hensynet til biodiversitet fremgår følgende: 

De danske skove, hvor fokus primært er på produktion af træ, har dermed en afgørende rolle for den grønne omstilling i form af en sikker og bæredygtig forsyning af bioressourcer. Skovarealer er desuden væsentlige ift. at styrke natur og biodiversitet gennem udlægning til urørt skov.  Udlægning af en relativt lille del af skovarealet til urørt skov vil have en marginal negativ effekt ift. levering af bioressourcer til den grønne omstilling, men have en afgørende værdi for natur og biodiversitet i Danmark.  

Endelig indgår det også i anbefalingerne, at:

De samfundsøkonomiske gevinster, der kan opnås ved de forskellige former for skovrejsning, bør analyseres nærmere. Der bør samtidig gennemføres udviklings- og demonstrationstiltag inden for fremtidige nye anvendelser af træbiomasse.

Alt i alt er der mange gode takter i panelets arbejde, og det er forventningen, at de endelige anbefalinger vil være færdige inden for en overskuelig fremtid, hvorefter de vil blive overdraget til ministeren. I forhold til skov bidrager panelets arbejde til at understrege værdien af produktionsskov til at understøtte den grønne omstilling, og der er tydeligt fokus i forhold til fremtidens nye anvendelsesmuligheder for træ.