Træer og grene der falder ned hos naboen

Har du træer stående, som kan udgøre en særlig risiko for andres sikkerhed? Hvilke pligter og ansvar har du som skovejer i den anledning?

Har du træer stående som kan udgøre en særlig risiko for andres sikkerhed?

Hvilke pligter og ansvar har du som skovejer i den anledning?

Bevidstheden om rådskader i træer der kan skade mennesker og ejendom er vokset i de senere år, og skovejere bør være opmærksomme på deres særlige ansvar.

En række eksempler er gennemgået i Skoven nr. 9/2012, side 410.

Særlige regler for træer og grene der falder ned hos naboen eller på veje

At grene fra skovens træer overskrider skelgrænsen er ikke i sig selv ansvarpådragende. Men både vejloven og hegnsloven har regler om træer og grene der udgør en sikkerhedsrisiko.

Efter retspraksis kan ejeren af et træ der påfører skade på naboens person eller dennes ejendom, ifalde et erstatningsansvar. Retspraksis har endvidere i en række tilfælde lagt vægt på om træets ejer har været advaret om faren og om ejeren har en forstlig ekspertise.

Kun domstolene kan afgøre om ejeren har erstatningsansvar i en konkret sag. De erstatningssager der har været fremme, har altid bygget på et culpa-ansvar. Det vil sige at der er udvist forsømmelighed fra ejerens side.

Falder et træ eller en gren ned på nabogrunden eller på en vej, er træets ejer forpligtet til at fjerne træet eller grenen snarest muligt, uanset om træets ejer er erstatningsansvarlig for hændelsen eller ej.

Skovforeningens tilbyder rådgivning

Skovforeningen anbefaler skovejerne at foretage jævnlige tilsyn med træer langs offentlige veje og andre naboer samt at dokumentere de enkelte tilsyn.

Medlemmerne kan få konkret rådgivning i Skovforeningen.