Afgørende EU-afstemning for skovbruget er lige om hjørnet

Den 12. juli stemmer EU-Parlamentet om en naturgenopretningsforordning. Dansk Skovforening støtter en indsats for naturgenopretning, men hvis forslaget vedtages i sin oprindelige form, kan det få stor betydning for skovbruget. Det er derfor nødvendigt med væsentlige justeringer og på den baggrund anbefaler vi, at forslaget bliver afvist.

 

Dagen i morgen, onsdag den 12. juli, byder på en vigtig begivenhed for skovbruget i EU-regi: EU-Parlamentet skal stemme om, hvorvidt EU-Kommissionens forslag til en naturgenopretningsforordning skal afvises, eller om det skal vedtages – enten i sin oprindelige form eller med nye ændringsforslag.  

Parlamentets miljøudvalg har tidligere på sommeren ikke kunnet blive enige om ændringer til forslaget, så det er nu det oprindelige forslag, Parlamentet i første omgang skal tage stilling til. Hvis forslaget ikke forkastes, skal de dernæst stemme om en række nye ændringsforslag.  

Dansk Skovforening har, siden ideen om en naturgenopretningsindsats blev fremlagt som del af EU’s grønne aftale, støttet ambitionen. Det oprindelige udkast til naturgenopretningsforordningen fra EU-Kommissionen indeholder dog en række bekymrende konsekvenser for skovbruget, og vi har derfor arbejdet intenst på at få justeret forslaget, så det bliver mere balanceret.

Forud for afstemningen er da også fremsat et række nye ændringsforslag, hvoraf nogle langt hen ad vejen følger vores ønsker til ændringer, mens andre dog strammer forslaget. Vi er dog bekymret for, at forordningen ender som et usammenhængende kludetæppe, og anbefaler derfor – sammen med vores europæiske samarbejdspartnere – at forslaget på nuværende tidspunkt forkastes. 

Vi håber, at Parlamentet gennem deres afstemning vil vise, at de tager de mange europæiske lodsejeres bekymringer alvorligt, ved at hjemvise forslaget til omarbejdning, eller at de tilpasser det på de afgørende punkter.  

Danske og europæiske skovejere peger på følgende helt væsentlige justeringer af Kommissionens forslag: 

  • Fokus skal være på de økosystemer, der har mest brug for genopretning, og prioritering af tiltag og foranstaltninger skal fokusere på allerede beskyttede områder, såsom Natura 2000-områder. 
  • Ikke-forringelsesmål og -krav skal være pragmatiske og må ikke forhindre en fortsat bæredygtig skovdrift. 
  • Der skal tages hensyn til de europæiske skoves forskelligheder og sikres mere fleksibilitet med hensyn til indikatorer.  
  • Nationale genopretningsplaner (NRP’er) skal være skræddersyet, fremadskuende og sikre involvering af skovejere i alle faser af processen, og de skal være genstand for en omfattende konsekvensanalyse. 
  • Der skal være bortfald eller begrænsning i muligheden for delegerede retsakter, der kan resultere i “one-size-fits-all”-løsninger. 
  • Der skal stilles reelle og tilstrækkelige økonomiske ressourcer til rådighed. 

Ved at sikre en bedre inddragelse af skovejerne, give dem den nødvendige fleksibilitet og målrette indsatsen kan forordningen blive det værktøj, der kan gøre den nødvendige forskel for naturen samtidig med, at skovene fortsat kan levere andre nødvendige ydelser til samfundet, fx træ til den grønne omstilling. 

Vi følger afstemningen i morgen og venter spændt på resultatet. Hvis forslaget ikke forkastes, sendes det videre til trilogforhandlinger til efteråret.