Alle Natura 2000-handleplaner sendt i høring

Efter et par måneders forsinkelse er de sidste handleplaner for privatejede Natura 2000-områder nu sendt i høring, og tidsplanen for offentliggørelse af de endelige planer ser ud til at holde. En oversigt over alle høringsfrister er tilgængelig på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Foto: Colourbox

Egentlig skulle alle Natura 2000-handleplaner have været sendt i høring ved årsskiftet, men her blev kun en del af dem offentliggjort.

Nu er de forsinkede planer også klar, og dermed er alle handleplaner for privatejede Natura 2000-områder sendt i høring.

Handleplanerne skal følge op på de Natura 2000-planer, som Miljøministeriet offentliggjorde i sommers – og de skal indeholde helt konkrete anvisninger til, hvordan naturtilstanden i Natura 2000-områderne kan forbedres, så de stemmer overens med kravene i de nye planer. Handleplanerne skal også indeholde en prioritering af den forventede forvaltningsindsats.

Som myndighed for de privatejede Natura 2000-områder er det kommunerne og Miljøstyrelsen, der skriver handleplanerne.

De endelige handleplaner skal senest offentliggøres den 3. juli 2024 – ét år efter Natura 2000-planerne blev offentliggjort. Og på trods af forsinkelser med både Natura 2000-planer og -handleplaner, ser det nu ud til, at den tidsplan holder.

Amputeret støtteordning

Inden handleplanerne kan offentliggøres, er der krav om minimum otte ugers høring, hvor lodsejere og andre interessenter har mulighed for at kommentere på planerne.

I forbindelse med de første handleplaner kritiserede Dansk Skovforening, at anvisningerne heri er for ukonkrete. Desuden mener vi ikke, at de stemmer særligt godt overens med den kommende ordning for tilskud til biodiversitetsskov, hvor mange af tilskudsmulighederne er blevet fjernet, så lodsejerne nu kun kan få tilskud til ekstensiv skovdrift og bevaring af enkelttræer – mens tiltag som skovgræsning, genopretning af naturlig hydrologi og bekæmpelse af invasive arter nu ikke længere kan opnå støtte.

Når høringsperiodens er slut vil myndighederne indarbejde de indkomne kommentarer til handleplanerne.

Oversigt over høringsfrister

Mange handleplaner for Natura 2000-områderne har allerede afsluttet sin høringsperiode, men en del af planerne er stadig i høring. En oversigt over høringsfrister for alle Natura 2000-områder kan findes nederst på Miljøstyrelsens hjemmeside (Excel-ark: ’Oversigt for høringstidspunkter for skovhandleplaner’). Alle plandokumenter for områderne kan også findes her.

Husk, at Dansk Skovforening yder gratis rådgivning til alle ejere af fredskovspligtige arealer i Natura 2000-områderne – både til medlemmer og ikke-medlemmer.