Skovforeningens høringssvar om forbud mod nye dyrehaver

Miljøminister Karen Ellemann sendte i juli et forslag i høring om ændring af skovloven så der ikke længere kan dispenseres til at oprette nye dyrehaver i fredskov. Læs Skovforeningens høringssvar.

Miljøminister Karen Ellemann sendte i juli et forslag i høring om ændring af skovloven så der ikke længere kan dispenseres til at oprette nye dyrehaver i fredskov. Kun til midlertidige hegninger til udslusning ved udsætning af vildt vil der fortsat være en dispensationsmulighed.

Dansk Skovforenings høringssvar

12. august 2010

Bemærkninger til udkast til lovforslag om ændring af lov om skove (Deres jr.nr. SNS-300-00113)

Med e-mail af 2. juli 2010 har Skov- og Naturstyrelsen fremsendt ovennævnte lovforslag, idet Styrelsen anmoder om Dansk Skovforenings bemærkninger hertil senest den 13. august 2010.

Skovforeningen tager afstand fra det stillede forslag til ændring af skovloven. Begrundelserne herfor er følgende:

Med skovloven fra 2004 indførtes der som noget nyt en mulighed for at opnå dispensation til etablering af dyrehaver på fredskovspligtige arealer, såfremt etableringen skete bl.a. med et biodiversitetsmæssigt sigte.

Der var begrundet i, at der i de eksisterende gamle dyrehaver har udviklet sig ganske særlige biodiversitetsmæssige værdier, der vanskeligt kan etableres på anden måde. Ingen er uenige i, at disse betydelige værdier findes i de eksisterende dyrehaver – og i fremtiden vil kunne udvikles i nye dyrehaver.

Der vil ikke blive etableret mange nye dyrehaver i fremtiden. Dertil er investeringskravet alt for stort.

Skovforeningen har mere end svært ved at se, hvad der – siden de grundige overvejelser og beslutninger, der lå til grund forud for 2004-loven – kan være sket siden, når Regeringen nu – på eget initiativ – finder det påkrævet at ophæve muligheden for at give dispensation til dyrehaver.

De elementer, der i nærværende lovforslags bemærkninger er indskrevet som argument for nu at ophæve dispensationsmuligheden, er helt uændrede i forhold til de forhold og den viden, der lå til grund forud for beslutningen i 2004 om at indføre dispensationsmuligheden.

Skovforeningen finder, at det er helt uforståeligt at fraskrive sig det værktøj i værktøjskassen, der kan give et betydeligt løft i biodiversiteten.

Det er da også påfaldende, at så mange af vore gamle dyrehaver indgår som helt centrale arealer i Natura 2000 sammenhæng. Det gør de på grund af det faktum, at dyrehaver giver en helt særlig biodiversitet.

Den lysåbne natur giver således en markant større biodiversitet, og denne naturtype er en mangelvare – ikke blot i den danske natur, men i hele EU.

Der skal i dag forud for en dispensation ske en afvejning mellem fordelene ved en øget biodiversitet over for de ulemper, som myndighederne måtte mene ville kunne opstå i forbindelse med en eventuel dispensation. Myndighederne vil med lovforslaget selv afskære sig fra at kunne foretage denne afvejning.

At kunne opnå dispensation er endvidere ikke ensbetydende med, at der eksisterer et retskrav for den enkelte ejer til at få en dispensation – heller ikke i situationer, hvor ejeren vil kunne dokumentere, at der vil ske et løft i de biodiversitetsmæssige værdier. Hér kan myndighedernes afvejning mellem fordelene og ulemperne føre til et afslag – eventuelt begrundet i, at der i området allerede i forvejen eksisterer dyrehaver.

Også på det friluftsmæssige område er der tale om betydelige tab ved ikke at kunne give dispensationer til etablering af dyrehaver. Den friluftsmæssige værdi af dyrehaverne fremgår også direkte af lovforslagets bemærkninger.

Skovforeningen finder forslaget meget uovervejet og foreslår, at der – forinden et sådant forslag eventuelt måtte fremsættes – udarbejdes en evaluering af de dyrehaver, der er etableret efter skovloven fra 2004 indførte dispensationsmuligheden. En sådan evaluering kan danne baggrund for – i modsætning til det fremsatte udkast til lovforslag – at træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag.

Med venlig hilsen
DANSK SKOVFORENING

Hans M. Hedegaard