Behov for ændringer før håndbog med bæredygtighedskrav er anvendelig

Der er brug for ændringer i håndbogen om opfyldelse af bæredygtighedskrav i biomassen, før den bliver fuldt operationel i det danske skovbrug. Dansk Skovforening har indsendt høringssvar til Energistyrelsen.

Træ til energi fra danske skove er et restprodukt fra produktionen af kvalitetstræ. Kvalitetstræ bliver brugt til klimavenlige træbygninger, trægulve og meget mere.

Vi skrev før jul en nyhed om at håndbog og bekendtgørelse, der bl.a. skal implementere bæredygtighedskrav i biomassen til energi var i høring. Flere medlemmer har givet sig tid til at læse udkastet til håndbog og har udtrykt bekymring for konsekvenserne af de nye krav for dansk skovdrift. Tak til jer der har givet sig tid til at sende jeres betragtninger. Det er værdifuldt for at vi kan sikre, at håndbogen bliver anvendelig i praksis.

Der er flere formuleringer og definitioner i håndbog og bekendtgørelse som Dansk Skovforening finder problematiske, og som vi har adresseret i vores høringssvar.

Detailstyring på baggrund af et restprodukt

Dansk Skovforening bakker op om, at der stilles krav til bæredygtighed for flis- og træpilleproduktionen – krav som også importeret biomasse skal opfylde. Vi finder dog, at der flere steder er tale om en detailstyring, der ikke hører hjemme under denne lov, som kun behandler biomasse, der anvendes til energi.  Overordnet set finder Dansk Skovforening det stadig forkert, at der indføres bæredygtighedskrav baseret på træets slutanvendelse. Skovene drives ikke med øje for en ensidig slutanvendelsen af produkterne. Der produceres typisk produkter til alle typer af træindustrier i den enkelte skov. Vi mener derfor at der politisk bør fokuseres på at fremme udbredelsen af bæredygtig skovdrift generelt og sikre udbredelsen af certificeret skov i Danmark.

Det er en dansk politisk beslutning at kravene til dokumentation af bæredygtighed også skal gælde restprodukter fra træindustrien, når de skal anvendes til energiformål. På den måde stilles der af omveje bæredygtighedskrav til alt træ, der skal anvendes på danske træindustrier, som afsætter deres restprodukter til energiformål.

To krav er særligt problematiske

Der er i forbindelse med det særlige danske krav til biodiversitet i håndbogen indført et krav om, at der skal efterlades 5 levende træer pr ha til naturlig henfald og død i skove. Et krav vi på ingen måde mener hører hjemme i denne sammenhæng. Der er ikke nævnt noget om et sådan krav i loven, der ligger til grund for håndbog og bekendtgørelse, og det indgik heller ikke i det første udkast til håndbogen. Det fremgår ikke tydeligt, om det kun er i de bevoksninger hvor der er skovningsaktiviteter, afdrifter eller det er et generelt niveau i skoven. Under alle omstændigheder mener Dansk Skovforening, at det er et krav, som på ingen måde hører hjemme i en håndbog, som omhandler flis til energi.

Det andet problematiske forhold er håndbogen under de særlige danske krav har en ekstra definition af ”restprodukt fra skovbrug”, der definere restprodukter på en måde, som ikke er fyldestgørende og blandt andet indfører en diametergrænse på 20 cm.  

Vi mener at det klart skal fremgå, at de ekstra klimakrav til restprodukter, der ikke er er dokumenteret bæredygtige på anden vis er et politisk valg og ikke en faglig definition.

Kringlet håndbog

Det er et godt initiativ, at Energistyrelsen udarbejder en håndbog, som skal gøre lovtekst og bekendtgørelse operationel. Vi kunne ønske os, at den blive endnu mere klar i opbygningen, så det er tydeligt hvilke krav producenter skal opfylde. Nu er den bygget op om en del med implementering og en del med de særlige danske krav – det ønsker vi sammenskrevet. Benævnelsen de særlige de særligt danske krav har givet forvirring i erhvervet, og det skal præciseres, at det krav, som Danmark stiller til biomassen ud over hvad implementering af VE-direktivet kræver. Det er altså ikke særlige krav, som kun danske producenter skal opfylde.

Dansk flis skal i første omgang ikke opfylde kravet, da træ fra Danmark vil opfylde de ekstra klimakrav så længe skovstatistikken kan dokumentere, at skovkulstoflageret ikke er i tilbagegang.

Partnerskabet for Ansvarlig Træbiomasse har også indsendt høringssvar

Dansk Skovforening er en af partnerne i Partnerskabet for Ansvarlig Træbiomasse og har dermed også været med til at indsende høringssvar på vegne af partnerskabet.

Afventer at loven vedtages og EU kommer med uddybning

Loven, der ligger til grund for håndbog og bekendtgørelse er endnu ikke fremsat i Folketinget. Den var berammet til folketingsbehandling ultimo januar, men kan være udsat som følge af nedlukning af Folketinget. Lovteksten vil have indflydelse på, hvad der kan ændres i håndbogen fx diameterkravet på 20 cm. Vi har tidligere indsendt høringssvar til loven.

Der kan endvidere komme ændringer, når EU udsender deres landespecifikke anbefalinger i forhold til implementering af VE-direktivet.