Bæredygtighedskrav til skovflis i høring

Danmark skal implementere direktivet for Vedvarende Energi (VE) og har nu sendt bekendtgørelse og håndbog i høring. Vi opfordrer alle skovejere der afsætter flis til at læse og evt. kommentere håndbogen.

Energistyrelsen har sendt udkast til to bekendtgørelser i høring med frist den 15. januar 2021:

Bæredygtighedskrav er nu lovbestemte

Vi har tidligere orienteret om implementering af VE-direktivet og bæredygtighedskrav, da vi indgav høringssvar til lovforslaget. Loven vil blive fremsat i Folketinget i sidste halvdel af januar 2021. Den igangværende høring er af to bekendtgørelser, som vil ligge under den lov. Dansk Skovforening har set og kommenteret et første udkast til håndbogen. Vi vil nu gennemlæse den på ny og følge op på vores kommentarer såfremt de ikke er implementeret. 

Dansk skovbrug opfylder som udgangspunkt kravene, men…

Sekretariatet vil gennemgå materialet og udarbejde et høringssvar. Finder du noget, der er relevant at kommentere på, eller noget du ikke forstå i din gennemlæsning, er du velkommen til at sende det til Ditte Galsgård på dg@skovforeningen.dk. Så vil vi tage dine betragtninger med i vores overvejelser. I den første gennemlæsning havde vi overordnet to større anker:

  • Der er fastsat en diametergrænse på 20 cm for hvornår træ må anvendes til energiproduktion såfremt andre krav ikke er opfyldt. Grænsen har i første omgang ingen betydning for dansk flisproduktion, da vi opfylder et højere krav om at opfylde Paris-aftalen. Vi anser det dog som problematisk, at der fastsættes en diametergrænse. Det har vi også kommenteret på i forhold til selve loven, hvor det er nævnt i bemærkningerne. Vi pointerer, at det i høj grad er kvalitet frem for diameter, som skal være afgørende for hvad træet kan anvendes til.
  • Det ser ud til at SBP ikke længere vil være tilstrækkelig dokumentation i alle situationer. Særligt på arealer uden for skov kan det blive svært at opfylde dokumentationskravene.

Der er stadig en ubekendt i forhold til håndbogen. EU er ved at udarbejde en vejledning til implementering i de enkelte lande og samtidig er der allerede planer i EU om at revidere VE-direktivet. Det kan få indflydelse på håndbogen.

Formål med bekendtgørelserne

Energistyrelsen har beskrevet følgende formål med de to bekendtgørelser:

Udkast til bæredygtighedsbekendtgørelsen har bl.a. til formål at:

  • fastsætte hvilke virksomheder, der skal dokumentere og sikre overholdelse af bæredygtighedskriterier og kriterier for drivhusgasemissionsbesparelser.
  • fastsætte bæredygtighedskriterier og kriterier for besparelser af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler, herunder biomasse fra skovbrug og landbrug.

Udkast til håndbogen har bl.a. til formål at:

  • beskrive i detaljer de danske krav til bæredygtighed og reduktion af drivhusgasemissioner af faste og gasformige biomassebrændsler,
  • tydeliggøre og supplere bæredygtighedsbekendtgørelsens regler for, hvordan virksomheder kan leve op til kriterierne, samt hvilken dokumentation herfor, der skal foreligge,
  • beskrive det danske, nationale system til forudgående uafhængig kontrol af de oplysninger og den dokumentation, der skal indsendes til Energistyrelsen, herunder krav til verifikation,
  • udgøre en vejledning for de verifikatorer, der får til opgave at verificere, at kravene er opfyldt og beskrive hvilke oplysninger aktører og verifikatorer skal offentliggøre og/eller indberette til Energistyrelsen